Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Wydziale Inicjatyw Europejskich Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Miejsce wykonywania pracy:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór merytoryczny nad projektem Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • Przygotowywanie założeń merytorycznych i finansowych dokumentacji konkursowej, nadzór nad realizacją oraz monitorowanie merytoryczne rezultatów projektów konkursowych współfinansowanych środkami funduszy europejskich.
 • Przygotowywanie założeń merytorycznych i finansowych, nadzorowanie realizacji oraz monitorowanie merytoryczne rezultatów projektów pozakonkursowych współfinansowanych środkami funduszy europejskich.
 • Nadzór merytoryczny nad projektem Rozwój banków zadań – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • Współpraca i współdziałanie z partnerami społecznymi w kraju i zagranicą, w tym z wykorzystaniem języka obcego, w tworzeniu kierunków rozwoju kształcenia zawodowego i edukacji ustawicznej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Monitorowanie komplementarności i spójności działań zorientowanych na rozwój współpracy szkół zawodowych z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, w tym współpraca z samorządami województw.
 • Nadzór merytoryczny nad projektem Kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • Promowanie kształcenia zawodowego i ustawicznego w środowisku partnerów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracodawców i przedsiębiorców.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w stresie i pod presją czasu,
  – dyspozycyjność,
  – reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
  – możliwość służbowych wyjazdów zagranicznych (z wykorzystaniem języka obcego).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe
  możliwość poruszania się po budynku: windy i toaleta przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  w razie potrzeby do wykorzystania schodołaz.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w obszarze oświaty lub w obszarze publicznych służb zatrudnienia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
  • znajomość przepisów prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz współpracy szkół z pracodawcami,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość prawa zamówień publicznych,
  • kreatywność,
  • umiejętność współpracy,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • wykształcenie z zakresu funduszy strukturalnych lub ekonomii lub zarządzania lub finansów,
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji projektów współfinansowanych z EFS,
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze szkolnictwa zawodowego,
 • szkolenia z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi z EFS,
 • znajomość zagadnień związanych z kształceniem zawodowym i ustawicznym w krajach UE,
 • znajomość przepisów z obszaru finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy np.: kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o jego znajomości na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w przypadku deklaracji ich spełnienia (np. kopie świadectw pracy, referencji, zakresów czynności, opisów stanowisk, dokumentów potwierdzających przebyte szkolenia i innych zaświadczeń).

Termin składania dokumentów:

  08-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.CH. Szucha 25, pok .55
  00-918 Warszawa
  (z dopiskiem „Oferta pracy : DKZU, WIE, główny specjalista , DKZU/WIE/6 Z”)

Inne informacje:


  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
  Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie BIP MEN, w zakładce „Praca” ”wzory oświadczeń do naboru”, hiperłącze: Praca/Wzory oświadczeń do naboru
  Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Zachęcamy do składania cv w formacie Europass – http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 34-74-738 lub 34-74-170.