Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw rewizji finansowej
 • w Zespole Kontroli Jakości Wykonywania Zawodu Biegłego Rewidenta Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w imieniu Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) i sporządzanie protokołów kontroli, kontrolowanie realizacji zaleceń pokontrolnych, uczestniczenie jako obserwator, w kontrolach przeprowadzanych przez Krajową Komisję Nadzoru (KKN),
 • uczestniczenie we wspólnych kontrolach w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych inicjowanych przez organy nadzoru publicznego z państw trzecich,
 • analizowanie raportów z kontroli podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przeprowadzanych przez KKN wraz z załączonymi dokumentami (protokołem kontroli, wystąpieniem pokontrolnym, wnioskami do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz zastrzeżeniami do protokołu kontroli) oraz przedstawianie propozycji rozstrzygnięć dotyczących procesu kontroli i działań pokontrolnych,
 • analizowanie uchwał i innych dokumentów KKN w zakresie kontroli jakości wykonywania zawodu biegłego rewidenta i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w tym planów kontroli, zatwierdzanie kontrolerów do poszczególnych kontroli,
 • przygotowywanie projektów opinii oraz innych dokumentów w związku z otrzymanymi informacjami, wnioskami i skargami dotyczącymi wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów oraz działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • opracowywanie projektów rocznych sprawozdań oraz analiz w części dotyczących funkcjonowania systemu zapewnienia jakości badania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); reprezentacja urzędu; narażenie na korupcję w trakcie kontaktów z biegłymi rewidentami oraz przebywania w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych; krajowe wyjazdy służbowe. Stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości lub rewizji finansowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • wiedza z zakresu przepisów systemowych dotyczących rachunkowości i rewizji finansowej,
  • znajomość przepisów postępowania kontrolnego, a także zasad funkcjonowania administracji publicznej,
  • znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie i rozumienie literatury przedmiotu,
  • tytuł biegłego rewidenta,
  • umiejętność interpretacji i analizy przepisów prawnych,
  • zdolność analizy i syntezy informacji, przewidywania skutków proponowanych rozwiązań i wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin,
  • inicjatywa, samodzielność i kreatywność w wykonywaniu zadań,
  • asertywność,
  • skuteczna komunikacja,
  • umiejętność pracy w stresie,
  • umiejętność organizacji pracy.

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z przeprowadzaniem kontroli w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • umiejętność badania sprawozdań finansowych i przeprowadzania kontroli.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających tytuł biegłego rewidenta,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowo wymaganego doświadczenia, umiejętności i wiedzy oraz poświadczenia bezpieczeństwa.

Termin składania dokumentów:

  27-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2014/013/DR

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.