Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw koordynacji dostarczania i utrzymania usług informatycznych
 • w Wydziale Usług Ministerstwa Finansów Departamentu Informatyzacji Usług Publicznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie zadań związanych z planowaniem oraz wytworzeniem produktów systemów informatycznych zgodnie z przyjętymi dla nich kryteriami jakości,
 • koordynowanie i realizowanie zadań w zakresie: identyfikacji potrzeb dostawy nowych oraz modyfikacji świadczonych usług informatycznych, planowania dostaw usług informatycznych i ich zmian, organizacji wsparcia przy wdrażaniu usług informatycznych, organizacji utrzymania usług informatycznych związanych ze współpracą z jednostkami organizacyjnymi resortu finansów,
 • koordynowanie i realizowanie zadań związanych z administrowaniem usługami informatycznymi wspierającymi pracę jednostek organizacyjnych resortu finansów oraz prowadzenie ich dokumentacji,
 • udział w pracach komisji przetargowych w zakresie realizacji zamówień publicznych na systemy informatyczne wspierające pracę jednostek organizacyjnych resortu finansów,
 • koordynowanie nadzoru i współpracy z dostawcami produktów stanowiących elementy przygotowywanych usług.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów); krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe; stres związany z reprezentacją urzędu na zewnątrz; narażenie na korupcję w związku z udziałem w pracach komisji przetargowych realizujących zakupy informatyczne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne
  poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne lub o profilu informatycznym lub w zakresie zarządzania
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania i realizacji systemów informatycznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w zakresie właściwości departamentu,
  • przeszkolenie w zakresie zarządzania usługami ITIL Foundation,
  • przeszkolenie w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2,
  • przeszkolenie w zakresie zarządzania ryzykiem,
  • przeszkolenie z metodyki RUP,
  • przeszkolenie z zarządzania wymaganiami,
  • przeszkolenie w zakresie modelowania procesów biznesowych / przypadków użycia,
  • przeszkolenie w zakresie realizacji audytów informatycznych,
  • umiejętność analizowania i modelowania procesów biznesowych,
  • kompetencje w zakresie identyfikacji potrzeb, definiowania i zarządzania wymaganiami dot. usług aplikacyjnych IT,
  • doświadczenie w zakresie przygotowania analizy systemowej oraz projektowania systemów informatycznych,
  • znajomość zagadnień z zakresu kryptografii i bezpieczeństwa systemów informatycznych,
  • doświadczenie w pracy w zespole,
  • doświadczenie we współpracy z wykonawcami zewnętrznymi, w tym w zakresie prowadzenia negocjacji,
  • kreatywność, komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z procedur związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • przeszkolenie w zakresie metodyki zarządzania programami oraz zarządzania personelem,
 • przeszkolenie z ustawy o ochronie danych osobowych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,
 • znajomość systemów i usług IT resortu finansów oraz zależności pomiędzy nimi,
 • znajomość standardów IT obowiązujących w resorcie finansów,
 • znajomość zagadnień z zakresu krajowej i paneuropejskiej interoperacyjności systemów informatycznych,
 • znajomość metodyki TOGAF,
 • znajomość prawa z zakresu informatyzacji administracji publicznej oraz zasad funkcjonowania jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Finansów,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku kierowniczym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane przeszkolenia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • pożądana kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
 • pożądane kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe przeszkolenia i doświadczenie.

Termin składania dokumentów:

  07-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: „2015/038/IU”

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydatki/kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.