Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw analiz metodologicznych, rozwoju narzędzi analitycznych i wsparcia procesu prognostycznego
 • w Zespole do Spraw Prognoz Makroekonomicznych Departamentu Polityki Makroekonomicznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie i realizowanie zadań w zakresie budowy narzędzi analitycznych oraz udoskonalanie i weryfikowanie, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. Eviews, Matlab), ich własności prognostycznych, a także symulacyjnych
 • inicjowanie prac analitycznych zespołu związanych z tworzeniem nowych rozwiązań metodologicznych na potrzeby ekonometrycznego Modelu Finansów Publicznych i procesu estymacji wybranych równań/bloków modelu, w szczególności opisujących kształtowanie się zmiennych nominalnych (ceny, kurs walutowy) oraz bloku handlu zagranicznego
 • identyfikowanie i proponowanie implementacji nowych rozwiązań służących poprawie własności prognostycznych i symulacyjnych modelu, z uwzględnieniem jego stabilności w długim horyzoncie czasu
 • wspieranie procesu budowy narzędzi informatycznych z wykorzystaniem specjalistycznych języków programowania (VBA, C#, C++) niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania procesu prognostycznego, konsultowanie proponowanych rozwiązań z uczestnikami tego procesu
 • reprezentowanie ministerstwa w pracach grupy roboczej ds. luki produktowej na forum Unii Europejskiej, kierowanie pracami analitycznymi zespołu związanymi z opracowywaniem metodologii szacowania pozycji cyklicznej gospodarki polskiej
 • opiniowanie programów gospodarczych i sektorowych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner). Nietypowe godziny pracy w związku z koniecznością przygotowywania analiz i scenariuszy rozwiązań w trakcie prac nad budżetem lub podczas podejmowanych decyzji przez Ministra Finansów/Radę Ministrów dotyczących wprowadzanych zmian w ustawie o finansach publicznych. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, w tym na forum Unii Europejskiej. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, udział w konferencjach oraz spotkaniach uzgodnieniowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prognoz i analiz makroekonomicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, reprezentowanie ministerstwa w instytucjach europejskich, czytanie i rozumienie literatury specjalistycznej wykorzystywanej w departamencie,
  • wiedza z zakresu teorii mikro- i makroekonomii
  • znajomość metod i narzędzi statystyczno – ekonometrycznych oraz metod prognozowania
  • znajomość pakietu ekonometrycznego EViews
  • umiejętność negocjowania

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie metod ilościowych
 • wiedza z zakresu metodologii Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (ESA)
 • znajomość z zakresu makroekonomicznych danych publikowanych przez instytucje zewnętrzne, między innymi GUS, NBP i Eurostat
 • znajomość innych pakietów statystyczno – ekonometrycznych
 • umiejętność programowania w języku VBA, C++, C# lub Java

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • pożądana kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wskazanego w ogłoszeniu dodatkowego wykształcenia

Termin składania dokumentów:

  18-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/072/PM

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydatki/kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną