Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw inżynierii ruchu drogowego
 • w Sekretariacie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Wydziale Analiz i Programowania

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw z zakresu inżynierii w obszarze Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) wskazanych w wieloletnim krajowym programie BRD oraz programach realizacyjnych do wieloletniego krajowego programu BRD, w tym: opiniowanie dokumentów, koordynacja udziału SKR BRD w pracach i posiedzeniach grup i zespołów roboczych, samodzielne sporządzanie materiałów informacyjnych i tezowych,
 • inicjowanie i prowadzenie działań związanych z opracowywaniem wytycznych / podręczników dobrych praktyk z zakresu inżynierii w obszarze BRD,
 • udział w procesie przygotowywania oraz realizacji działań szkoleniowych z zakresu inżynierii w obszarze BRD,
 • opracowywanie, w zakresie inżynierii w obszarze BRD, projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz inne wystąpienia, wnioski, skargi i pytania obywateli oraz instytucji,
 • udział w procesie przygotowywania oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych pod kątem inżynierii w obszarze BRD, a także w procesie przygotowywania projektów aktów prawnych w ramach właściwości Sekretariatu Krajowej Rady BRD,
 • udział w procesie tworzenia oraz aktualizacji wieloletniego krajowego programu BRD oraz opracowywania i monitorowania wykonania programów realizacyjnych do wieloletniego krajowego programu BRD, w tym współpraca z instytucjami i ekspertami, proponowanie działań do ujęcia w wieloletnim krajowym programie BRD oraz programach realizacyjnych do wieloletniego krajowego programu BRD,
 • monitorowanie zmian w światowych przepisach, wytycznych i praktykach zachodzących w zakresie inżynierii w obszarze BRD w celu rozpoznawania kierunków/ tendencji tych zmian oraz formułowania na ich podstawie wniosków i rekomendacji do wdrożenia w Polsce.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 •  reprezentacja urzędu, w tym wystąpienia publiczne i związany z tym stres,
   krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe i wykonywanie obowiązków służbowych poza siedzibą urzędu/ poza godzinami pracy urzędu,
   obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
   organizacja i prowadzenie spotkań/negocjacji.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
   wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
   szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
   winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.


  Inne
  – praca w pokoju wieloosobowym, – praca głównie przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner, – brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze inżynierii ruchu drogowego / inżynierii lądowej / budownictwie drogowym lub zarządzania infrastrukturą drogową
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość problematyki ruchu drogowego, w tym w szczególności zagadnień inżynieryjnych i przepisów technicznych,
  • znajomość organów i zasad funkcjonowania administracji publicznej,
  • orientacja w sprawach bieżących z zakresu polityki BRD (zarówno na poziomie krajowym jak i wspólnotowym i międzynarodowym),
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
  • wiedza instytucjonalna z zakresu działalności Krajowej Rady BRD,
  • znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Word, MS Excel,
  • znajomość prawa zamówień publicznych,
  • rzetelność i terminowość,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • umiejętności analityczne,
  • skuteczna komunikacja.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  09-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: SKR 123

Inne informacje:

  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(22) 630-12-71.