Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw zadań strategiczno-programowych
 • w Wydziale Strategii na rzecz Rynku Pracy w Departamencie Rynku Pracy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie projektów informacji, sprawozdań i raportów na temat Krajowego Programu Reform (KPR) i Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL),
 • wykonywanie zadań związanych z koordynowaniem przez MPiPS opracowywania, realizacji i monitorowania Krajowego Programu Reform,
 • przygotowywanie projektów stanowisk Rządu i zapisów do instrukcji dla przedstawicieli Polski, dla potrzeb współpracy międzynarodowej w zakresie tematyki rynku pracy oraz projektów odpowiedzi dla instytucji i na interpelacje poselskie w zakresie właściwości Wydziału,
 • sporządzanie projektów opinii i wniosków dotyczących oceny realizacji, weryfikacji, aktualizacji dokumentów strategiczno-programowych,
 • współuczestniczenie w prowadzeniu spraw dotyczących Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia, Gwarancji dla Młodzieży,
 • zapewnianie obsługi administracyjno-organizacyjnej ministrowi właściwemu do spraw pracy w pełnieniu jego funkcji koordynatora realizacji KPR i SRKL oraz przygotowywanie dla niego projektów tez na temat zagadnień dotyczących zatrudnienia i rynku pracy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 11 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie – kierunek ekonomia
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze rynku pracy, zatrudnienia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • zaawansowana znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie C1)
  • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • znajomość ustawy o polityce rozwoju
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • znajomość dokumentów programowych i strategii rządowych dotyczących problematyki rynku pracy
  • wiedza o strategii społeczno-gospodarczej UE
  • umiejętność obsługi komputera: MS Office

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie zaświadczeń o zatrudnieniu, o wykonaniu zlecenia/dzieła, itp. lub kopie świadectw pracy)
 • ­kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DRP-5
  (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)

Inne informacje:

  Etapy, metody oraz techniki naboru:
  – weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
  – pisemny sprawdzian wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferujemy:
  – umowę o pracę, ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.
  Przewidziany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi 2,1.

  Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
  ­- oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
  http://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-mpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/
  ­- oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
  ­- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
  – w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
  ­- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
  ­- z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
  Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 22 661 13-14/13-26