Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw nadzoru nad Centralną Komisją Lekarską
 • w Departamencie Zdrowia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  Departament Zdrowia
  ul. Wołoska 137,
  02-507 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ocenia prawidłowość rozpatrywania przez Centralną Komisję Lekarską odwołań od orzeczeń rejonowych komisji lekarskich w sprawach: zdolności do służby kandydatów i funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz CBA, SW; inwalidztwa funkcjonariuszy; związku inwalidztwa/śmierci ze służbą.
 • Ocenia prawidłowość rozpatrywania przez Centralną Komisję Lekarską odwołań od orzeczeń rejonowych komisji lekarskich w sprawach: związku schorzeń ze szczególnymi warunkami i właściwościami służby; ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu i jego wysokości; zdolności do służby.
 • Przeprowadza kontrolę Centralnej Komisji Lekarskiej.
 • Organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu orzecznictwa lekarskiego, celem podwyższenia kompetencji orzeczniczych lekarzy – członków komisji lekarskich.
 • Koordynuje współpracę Centralnej Komisji Lekarskiej z przedstawicielami służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych w zakresie orzecznictwa lekarskiego.
 • Jako ekspert uczestniczy w pracach legislacyjnych dotyczących orzecznictwa lekarskiego.
 • Rozpatruje skargi na działalność Centralnej Komisji Lekarskiej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa itd.) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
  Praca w środowisku biurowym: komputer i inne urządzenia biurowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek na ul. Wołoskiej architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe medyczne (tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej roku doświadczenia zawodowego w obszarze orzecznictwa,
  • znajomość przepisów prawa z obszaru ochrony zdrowia, postępowania administracyjnego, orzecznictwa lekarskiego, organizacji i funkcjonowania służb mundurowych,
  • znajomość organizacji i funkcjonowania służb mundurowych w aspekcie specyfiki zadań wykonywanych przez poszczególne służby wraz z uwzględnieniem czynników ryzyka związanego z wykonywaną służbą,
  • znajomość zagadnień merytorycznych z zakresu orzecznictwa lekarskiego, w tym znajomość przepisów procedur i zasad realizacji zadań w aspekcie prowadzenia nadzoru nad komisjami lekarskimi Ministra Spraw Wewnętrznych,
  • znajomość zagadnień merytorycznych z zakresu medycyny pracy,
  • umiejętność tworzenia koncepcji organizacyjnych i systemowych, opracowania przekrojowych materiałów tezowych, tworzenia dokumentacji planistycznej i sprawozdawczej, umiejętność koordynowania uzgodnień ww. dokumentów oraz przygotowywania informacji na potrzeby Kierownictwa Ministerstwa,
  • umiejętność zarządzania zadaniem kontrolnym, umiejętność obsługi trudnego klienta,
  • umiejętność prowadzenia szkoleń,
  • umiejętność syntezy danych, umiejętność zarządzania zadaniami i zarządzania wiedzą,
  • umiejętność argumentowania, pracy zespołowej i wspierania współpracowników, umiejętność identyfikacji z organizacją i realizowanymi zadaniami.

wymagania dodatkowe

 • powyżej roku doświadczenia zawodowego w obszarze orzecznictwa w służbach mundurowych,
 • powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • przeszkolenie z zakresu orzecznictwa lekarskiego,
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające powyżej roku doświadczenia zawodowego w obszarze orzecznictwa (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy itp.).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej ,
 • kopia dokumentu potwierdzającego powyżej roku doświadczenia zawodowego w obszarze orzecznictwa w służbach mundurowych,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,
 • kopia dokumentu poświadczającego przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Termin składania dokumentów:

  28-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Przesyłać na adres:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  BKSiO – ZNZK,
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  Lub składać osobiście:
  w biurze przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  – PUNKT OBSŁUGI KLIENTA – I piętro: w godz. 8.15-16.15

Inne informacje:

  Oferty należy przesyłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  DZ-ZCKLiMP – główny specjalista
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego oraz wykonywanie zadań z obszaru wskazanego w wymaganiach.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.msw.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 508-18-36 lub (22) 601-53-80.