Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw porządku publicznego
 • w Wydziale Porządku Publicznego Departamentu Porządku Publicznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  Departament Porządku Publicznego
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizowanie i inicjowanie rozwiązań prawnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego, udział w wypracowywaniu systemowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom, w tym w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Przygotowywanie i opiniowanie programów, informacji i sprawozdań, przedkładanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Dokonywanie sprawdzenia i oceny efektów działania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz inicjowanie działań zaradczych.
 • Gromadzenie i analizowanie informacji związanych z podejmowaniem przez Policję działań w obszarze problemów zdiagnozowanych w „Raporcie o stanie bezpieczeństwa w Polsce” oraz inicjowanie działań zaradczych.
 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra Spraw Wewnętrznych nad służbami porządku publicznego, w szczególności w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • Opiniowanie zmian systemowych, funkcjonalnych i organizacyjnych w Policji w zakresie dotyczącym ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 • Udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, konferencjach uzgodnieniowych i innych spotkaniach w zakresie powierzonych zadań.
 • Opiniowanie programów, informacji i sprawozdań, przedkładanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
  Nietypowe godziny pracy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w środowisku biurowym: komputer i inne urządzenia biurowe.
  Budynek przy ul. Batorego:
  Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawo lub administracja
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
  • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa publicznego lub spraw wewnętrznych,
  • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • znajomość przepisów prawa i procedur z zakresu funkcjonowania państwa w obszarze bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego,
  • znajomość przepisów prawa i procedur z zakresu funkcjonowania Policji oraz innych organów i służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • znajomość przepisów prawa karnego, administracyjnego i sądowo-administracyjnego, znajomość przepisów prawa i procedur z zakresu tworzenia prawa i procesu legislacyjnego,
  • znajomość systemu kompetencyjnego administracji publicznej w Polsce, znajomość systemu resortu spraw wewnętrznych,
  • umiejętność syntezy danych, umiejętność argumentowania, umiejętność rozwiązywania problemów, profesjonalny osąd, rzetelność i terminowość, umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  • umiejętność pracy zespołowej i wspierania pracowników, dążenie do doskonalenia zawodowego.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność negocjowania,
 • umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, zakresy czynności.).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Przesyłać na adres:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  BKSiO – ZNZK,
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  lub składać osobiście:
  w biurze przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  – PUNKT OBSŁUGI KLIENTA – I piętro: w godz. 8.15-16.15

Inne informacje:

  Oferty należy przesyłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  DPP WPP- główny specjalista
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego oraz wykonywanie zadań z obszaru wskazanego w wymaganiach.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – test wiedzy i praca pisemna,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.msw.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 601-47-07 lub (22) 601-53-80.