Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw informacyjno-prasowych w zakresie projektów specjalnych, samodzielne stanowisko
 • w Biurze Rzecznika Prasowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kreowanie i realizowanie polityki medialnej i informacyjnej w zakresie projektów specjalnych.
 • Sporządzanie sprostowań, wyjaśnień i oświadczeń w związku z publikacjami prasowymi, audycjami radiowymi i telewizyjnymi oraz materiałami publikowanymi w Internecie w zakresie tematyki związanej z projektami specjalnymi, przygotowywanie materiałów prasowych i informacyjnych nt. działań MSZ oraz współpraca z mediami polskimi i zagranicznymi w zakresie projektów specjalnych.
 • Nadzór oraz stała aktualizacja konta w mediach społecznościowych związane z projektami specjalnymi.
 • Prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych, kampanii społecznościowych oraz szeroko pojętej promocji w zakresie projektów specjalnych oraz przedstawianie propozycji działań medialnych w zakresie projektów specjalnych.
 • Udzielanie informacji publicznej, monitorowanie mediów krajowych i zagranicznych oraz współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami w zakresie projektów specjalnych.
 • Organizacja kontaktów publicznych w zakresie projektów specjalnych realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu, organizacja, koordynacja i obsługa konferencji prasowych pod względem logistycznym i merytorycznym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  2. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
  3. Zagrożenie korupcją.
  4. Nietypowe godziny pracy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
  W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w mediach.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 oraz innego języka obcego na poziomie B2.
  • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
  • Znajomość aktów prawnych: ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, prawo prasowe, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  • Wiedza z zakresu IT, nowych mediów, PR i komunikacji społecznej.
  • Znajomość tematyki bezpieczeństwa i polskiej polityki zagranicznej.
  • Samodzielność i inicjatywa, asertywność, kreatywność.
  • Umiejętności analizy i syntezy informacji, planowania, pracy w zespole.
  • Rozwiązywanie problemów i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
  • Umiejętność: wystąpień publicznych i pracy z kamerą, jasne, precyzyjne i zwięzłe przekazywanie informacji w mowie i piśmie, sporządzanie tekstów informacyjnych i prasowych, praca w warunkach kryzysu medialnego.
  • Dobra organizacja pracy własnej, odporność na stres, dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe profilowe (dziennikarstwo, komunikacja społeczna, politologia, stosunki międzynarodowe).
 • Znajomość 3 języka obcego na poziomie B2.
 • Umiejętność obsługi narzędzi CMS.
 • Znajomość oprogramowania do edycji materiałów wideo (np. Final Cut, Adobe Premiere, Avid).
 • Przeszkolenie w zakresie organizacji i obsługi konferencji prasowych, wystąpień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html
 • wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BRzP-23/2015


Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 5600,00 PLN do 7800,00PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  Dz. U. z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).
  Decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych
  do zatrudnienia będą zniszczone.

  W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu: +48 (22)523 8311, +48 (22) 523 9690

  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.