Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Wydziale Architektury Korporacyjnej IT w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opisywanie struktury i funkcji komponentów architektury resortowych oraz korporacyjnych systemów teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wzajemnych powiązań między nimi,
 • analizowanie i uzgadnianie planowanych w resorcie sprawiedliwości zamówień zakupów informatycznych (usługi informatyczne i sprzęt teleinformatyczny),
 • analizowanie i rekomendowanie potrzeb rozwoju platform technologicznych (poszczególnych rozwiązań, technologii i narzędzi systemowych) resortowych oraz korporacyjnych systemów teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • analizowanie architektury resortowych oraz korporacyjnych systemów teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • rozpoznawanie, analizowanie i opiniowanie przydatności dostępnych technologii i nowych rozwiązań technologicznych w zakresie sprzętu i oprogramowania oraz usług informatycznych,
 • uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów związanych z utrzymaniem ciągłości przetwarzania danych w resortowych oraz korporacyjnych systemach teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz dostępności infrastruktury techniczno – systemowej Ośrodków Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • wykonywanie czynności w związku z obsługą procesu zarządzania zmianą,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z zadaniami realizowanymi przez Wydział Architektury Korporacyjnej IT.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca związana z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz (współpraca z interesariuszami, przedstawicielami innych instytucji i organów administracji),
  wykonywanie zadań na stanowisku pracy związane z zagrożeniem korupcyjnym w związku z udziałem w postępowaniach przetargowych oraz dostępem do baz danych Centralnych Rejestrów Sądowych,
  praca również poza godzinami pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy i święta (dyżury) ze względu na ewentualną konieczność współpracy i wsparcia przy usuwaniu incydentów uniemożliwiających utrzymanie ciągłości przetwarzania danych w Systemie Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz czynności utrzymaniowych systemów informatycznych i infrastruktury technicznej Podstawowego i Zapasowego Ośrodka Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości,
  praca wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi,
  stres związany z koniecznością samodzielnego przedstawiania rekomendacji dot. rozwiązań architektury aplikacji i technologii mających znaczący wpływ na tworzenie nowych rozwiązań informatycznych,
  praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie o profilu informatyka lub pokrewnym lub wykształcenie wyższe magisterskie bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe o profilu informatyka lub pokrewnym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją w języku angielskim,
  • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  • znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
  • znajomość zagadnień integracji systemów IT oraz zagadnień architektury systemów zorientowanych na usługi (SOA),
  • znajomość notacji UML lub ArchiMate,
  • znajomość dobrych praktyk lub metodyk zarządzania usługami informatycznymi (np. ITIL v3),
  • umiejętność analizowania architektury systemów teleinformatycznych zamodelowanych z wykorzystaniem notacji UML lub ArchiMate,
  • komunikatywność, umiejętność współpracy,
  • umiejętność argumentowania i radzenia sobie ze stresem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

Inne informacje:


  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 5.434zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,9).

  Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

  Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 127/2013 z dnia 18 września 2013r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

  Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 743.