Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Wydziale Nadzoru Finansowego w Departamencie Budżetu i Efektywności Finansowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów stanowisk, opinii z zakresu interpretacji przepisów oraz stosowania prawa w zakresie gospodarki finansowej jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości,
 • opiniowanie na wniosek właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa projektów aktów normatywnych przedstawianych Ministrowi Sprawiedliwości do uzgodnienia przez inne podmioty, w aspekcie skutków finansowych projektowanych regulacji dla budżetu resortu oraz ustalanie na wniosek departamentów (biur), skutków finansowych projektowanych przez te komórki aktów normatywnych,
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie objętym właściwością Departamentu,
 • opracowywanie analiz, raportów, zestawienia, sprawozdań, uzasadnień i informacji dotyczących obszaru szeroko rozumianej gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz budżetu państwa w częściach podległych Ministrowi Sprawiedliwości,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie, oświadczenia senatorskie, zapytania dziennikarskie, zapytania Najwyższej Izby Kontroli, opracowywanie projektów stanowisk (np. notatek urzędowych, opinii) w sprawach z zakresu finansów publicznych i gospodarki finansowej jednostek,
 • sporządzanie wytycznych do projektu budżetu oraz informacji o kwotach dochodów i wydatków w częściach, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości dla jednostek sądownictwa powszechnego oraz podległych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych,
 • przygotowywanie wystąpień Ministra Sprawiedliwości oraz Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej wykonującego funkcje dysponenta części w zakresie sprawowanego nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w warunkach stresu związanego z wystąpieniami i prezentowaniem stanowisk na zewnątrz,
  praca pod presją czasu z uwagi na pilność i terminowość spraw,
  praca w pokoju wieloosobowym,
  praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach zajmujących się budżetem lub finansami
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie prawa budżetowego,
  • umiejętność posługiwania się komputerem i pracy w środowisku MS Office,
  • doskonałe umiejętności w zakresie organizacji pracy,
  • zdolności analityczne,
  • umiejętność redagowania pism, notatek, raportów i analiz oraz formułowania wypowiedzi w sposób precyzyjny i zrozumiały,
  • umiejętność argumentowania (z elementami negocjacji) oraz uzasadniania stanowisk i opinii,
  • umiejętność syntetycznego myślenia,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji,
 • ukończone studia podyplomowe (rachunkowość, zarządzanie finansami),
 • przeszkolenie w zakresie procedury opracowywania i wykonywania budżetu państwa oraz zasad procesu legislacji,
 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania jednostek sądownictwa powszechnego oraz nadzorowanych lub podległych Ministrowi Sprawiedliwości,
 • wiedza z zakresu rachunkowości, nowoczesnych narzędzi zarządzania finansami w sektorze publicznym,
 • znajomość technik prawodawczych i procesu legislacji,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 3.935zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,1)

  Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, sprawdzian umiejętności oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

  Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

  Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 743.