Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Wydziale Prawno-Traktatowym w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw tzw. problemowych związanych z postępowaniami cywilnymi o charakterze transgranicznym z zakresu prawa cywilnego, w tym rodzinnego. Poszukiwanie źródeł prawa obcego, analiza obcojęzycznych tekstów aktów prawnych, orzecznictwa i literatury fachowej,
 • udzielanie zagranicznym organom wymiaru sprawiedliwości, a także urzędom konsularnym polskim za granicą jak i państw obcych w RP wyczerpujących informacji o prawie polskim, praktyce jego stosowania, a także wskazanie kwestii problematycznych w zakresie prawa cywilnego i legislacji,
 • sporządzanie analiz międzynarodowego prawa zwyczajowego oraz orzecznictwa sądów międzynarodowych w zakresie immunitetu jurysdykcyjnego państwa oraz przekazywanie wyników takich analiz sądom powszechnym na potrzeby konkretnych postępowań. Ponadto udzielanie informacji na temat immunitetu sądowego oraz egzekucyjnego pozwanego – dłużnika,
 • analiza oraz opiniowanie projektów umów międzynarodowych i aktów prawnych nadesłanych przez inne resorty i komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości, co ma na celu zapewnienie ich spójności i zgodności z prawem międzynarodowym i europejskim oraz utrzymanie wysokiego poziomu legislacyjnego tych projektów,
 • sporządzanie analiz dotyczących obrotu prawnego z poszczególnymi państwami oraz przedstawienie oceny tego obrotu m.in. na potrzeby resortu oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
  – kontakt z klientem zewnętrznym m.in. udzielanie informacji o stanie sprawy sądom, stronom postępowań sądowych i ich pełnomocnikom, przedstawicielom ministerstw sprawiedliwości państw obcych, pracownikom konsulatów,
  – prowadzenie korespondencji i rozmów telefonicznych w języku obcym,
  – wykonywanie zadań pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego prawniczego w obszarze współpracy międzynarodowej np. w prywatnych kancelariach prawnych lub w administracji publicznej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie bardzo dobrym,
  • znajomość drugiego języka europejskiego na poziomie dobrym,
  • bardzo dobra znajomość prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego,
  • znajomość prawa europejskiego,
  • umiejętności interpretacyjne i analityczne,
  • umiejętność obsługi komputera, w tym prawniczych baz danych (np. Lex, Lex Polonica, EUROLEX).

wymagania dodatkowe

 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzająca znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie min. C1,
 • kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzająca znajomość drugiego języka europejskiego na poziomie min. B1,
 • w przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka,
 • kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość wskazanych w wymaganiach niezbędnych języków obcych na wymaganym poziomie zostaną poddani procedurze sprawdzającej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 4122,44 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,2).

  Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

  Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

  Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 743.