Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw promocji zdrowia osób starszych
 • w Wydziale do spraw Narodowego Programu Zdrowia w Departamencie Zdrowia Publicznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Ministerstwo Zdrowia ul. Długa 38/40 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją NPZ, w tym planowanie, wdrażanie i ewaluacja zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Programie, w szczególności w zakresie promocji zdrowia osób starszych,
 • organizacja i udział w spotkaniach związanych z koordynacją realizacji NPZ przez Ministerstwo Zdrowia, w tym obsługa Rady do spraw zdrowia publicznego oraz Komitetu Sterującego Narodowego Programu Zdrowia,
 • współpraca z innymi wydziałami Departamentu Zdrowia Publicznego, komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia w zakresie realizacji NPZ oraz innymi organami administracji, w tym konsultowanie projektów aktów prawnych dotyczących zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie promocji zdrowia osób starszych,
 • gromadzenie i aktualizacja wiedzy dotyczącej skuteczności i efektywności interwencji dotyczących zdrowia populacji a także relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy czynnikami ryzyka a stanem zdrowia społeczeństwa, w szczególności w zakresie promocji zdrowia osób starszych,
 • uczestniczenie w procedurze powierzania realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego (w trybie konkursowym i pozakonkursowym), w szczególności w zakresie promocji zdrowia osób starszych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca na stanowisku wiąże się z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; istnieje podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w zakresie ochrony zdrowia, w tym odpowiadanie na korespondencję, pisanie notatek, udział w spotkaniach z udziałem gości zagranicznych,
  • znajomość systemu ochrony zdrowia,
  • znajomość procedur administracyjnych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie medyczne lub wyższe magisterskie z zakresu polityki społecznej lub zdrowia publicznego,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze ochrony zdrowia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  05-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  z dopiskiem: „główny specjalista ds. promocji zdrowia osób starszych w Wydziale do spraw Narodowego Programu Zdrowia w Departamencie Zdrowia Publicznego”

Inne informacje:

  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,663 do 2,3.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
  • w Departamencie Zdrowia Publicznego (22) 53 00 318,
  • w Biurze Kadr (22) 63 49 488.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej,
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.