Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • w Wydziale Polityki Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Podlaski Urząd Wojewódzki
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok i teren woj. podlaskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad realizacją przez samorząd gminny, powiatowy i województwa zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
 • przeprowadzanie kontroli realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykonywanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, urzędy gmin, starostwa powiatowe i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz podmioty niepubliczne,
 • monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie i realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • prowadzenie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe i rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie bieżącą ich aktualizację i ogłaszanie rejestrów w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa oraz w terenie (w siedzibach podmiotów kontrolowanych),
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
  – kontakt z klientem zewnętrznym,
  – krajowe wyjazdy służbowe związane z przeprowadzaniem kontroli.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – część administracyjno-biurowa pracy wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 9,
  – stanowisko pracy mieści się na parterze,
  – budynek nie uwzględnia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdu, windy),
  – na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  – w budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy,
  – stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub inne, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; albo zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin; albo specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.),
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
  • znajomość przepisów ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r., poz. 163 z późn. zm.),
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność argumentowania,
  • odporność na stres.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, albo kopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Podlaski Urząd Wojewódzki
  Biuro Organizacji i Kadr
  Oddział Kadr i Szkolenia, pok. 41
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – ogłoszenie nr ……”.

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.300 zł
  Informacje o kolejnych etapach naboru będą dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bialystok.uw.gov.pl w zakładce Ogłoszenia/ Praca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim/ Dodatkowe informacje dla kandydatów II i III etap.
  Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu, a w przypadku ofert wysłanych pocztą – data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-74-39-306.