Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. H. Sienkiewicza 3
  00-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem postanowień uzgadniających warunki realizacji dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których został stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii ustalających zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • przygotowywanie opinii o dokumentach związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (m.in. o kartach informacyjnych i raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), na prawach głównego specjalisty z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego oraz wpływu inwestycji na zmianę klimatu,
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych zawierającej informacje o prowadzonych postępowaniach w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, w tym danych o dokumentacji sporządzonej w ramach tych postępowań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca administracyjno-biurowa;
  • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
  • oświetlenie naturalne i sztuczne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe specjalność ochrona powietrza atmosferycznego
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska, w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego, O Służbie Cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
  • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
  • zdolność analitycznego myślenia;
  • odpowiedzialność;
  • umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows);
  • znajomość rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

wymagania dodatkowe

 • asertywność,
 • kreatywność w działaniu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  H. Sienkiewicza 3
  00-015 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie: nr. ogłoszenia)

Inne informacje:

  • dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem zawierającym numer ogłoszenia i nazwą stanowiska;
  • oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjne zniszczone (za termin złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego – placówki krajowej lub termin złożenia do kancelarii RDOŚ);
  • wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem;
  • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego;
  • informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Urzędu w zakładce „Praca”;
  • kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie;
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 556-56-01.
  UWAGA
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.