Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw inwestycji
 • w Biurze Wdrażania Projektu-Zbiornik Racibórz Dolny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Gliwice
  ul. Sienkiewicza 2
  44-100 Gliwice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Racibórz
 • ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie obiegiem dokumentów związanych ze stanowiskiem, sprawdzanie i klasyfikacja dokumentów pod względem formalnym,
 • nadzorowanie formalnej i terminowej realizacji procesów związanych z realizacją inwestycji,
 • kompletowanie dokumentacji i korespondencji w zakresie prowadzonych spraw oraz terminowe przygotowywanie wymaganych dokumentów,
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z działalności Biura oraz udział w sporządzaniu planów i sprawozdań finansowych,
 • organizacja pracy zespołu zapewniająca optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych Biura, stała współpraca z RZGW Gliwice i Biurem Koordynacji Projektu we Wrocławiu,
 • przygotowywanie szczegółowych planów realizacji zadań, ich struktury harmonogramów rzeczowo – finansowych i budżetu, we współpracy z komórką ds. nadzoru finansowego,
 • ustalanie obowiązków wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym, nadzór nad wykonawcami, konsultantami, Inżynierem Kontraktu oraz organizowanie narad oceniających postęp prac inwestycyjnych i zatwierdzanie sporządzonych przez Inżyniera Kontraktu raportów, dotyczących rzeczowego zaawansowania realizacji projektu,
 • analiza trwających procesów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem możliwych zagrożeń sprawności procesu inwestycyjnego oraz źródeł nieuzasadnionych kosztów, merytoryczny nadzór nad rozliczaniem Inżyniera Kontraktu i świadectw płatności.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – zadania realizowane w siedzibie Biura oraz na terenie budowy Zbiornika, współpraca z jednostkami i firmami zewnętrznymi, praca pod presją czasu,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze, obsługa innych urządzeń biurowych, praca na I piętrze budynku, poruszanie się po budynku – brak wind, podjazdów, toalety nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, praca w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie budownictwa lądowego lub budowli hydrotechnicznych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia prac budowlanych lub hydrotechnicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi,
  • Doświadczenie w zakresie redakcji dokumentów i pism urzędowych,
  • Prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet); MS Project, Auto Cad,
 • znajomość zasad realizacji inwestycji wg standardów FIDIC,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy, szkolenia,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  Sienkiewicza 2
  44-100 Gliwice
  Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie jednostki – I piętro, pokój 207, lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach ( decyduje data stempla pocztowego) na w/w adres;

Inne informacje:

  Koperty z dokumentami aplikacyjnymi należy oznaczyć dopiskiem „Zespół ds. pracowniczych” nabór na stanowisko BWP/ 4 – 15/2015. Wymagane dokumenty aplikacyjne w tym oświadczenia, życiorys/CV, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /32/ 777- 49-22 lub /32/ 777- 49-21.
  Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
  – Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.