Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw postępowań uchodźczych
 • w Wydziale III Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Koszykowa 16
  00-564 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Taborowa 33, Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy;
 • rejestrowanie w Systemie Informatycznym „Pobyt” decyzji i postanowień w sprawach o nadanie statusu uchodźcy;
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach o nadanie statusu uchodźcy;
 • prowadzenie korespondencji z osobami prawnymi i fizycznymi, stronami i ich pełnomocnikami w sprawach należących do zakresu zadań służbowych;
 • współpraca z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz uchodźców, naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej w sprawach należących do zakresu zadań służbowych;
 • analizowanie obcojęzycznych informacji wykorzystywanych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – permanentna obsługa klientów zewnętrznych (cudzoziemcy);
  – krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
  – reprezentacja Urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – wejście do budynku prowadzi schodami lub po pochylni dostosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne;
  – wewnętrzne korytarze są dostatecznie szerokie, aby można poruszać się po nich na wózku;
  – na każde piętro można dostać się klatką schodową lub obszerną windą;
  – toalety pozwalają na swobodne poruszanie się;
  – drzwi wejściowe do pokoju są dostatecznie szerokie, umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego;
  – praca wykonywana jest przy komputerze, co wymaga intensywnego i długotrwałego wysiłku wzrokowego oraz długotrwałego skupienia uwagi;
  – z energomicznego punktu widzenia jest to praca wykonywana głównie w pozycji siedzącej, co skutkuje dużym obciążeniem statycznym mięśni tułowia i pleców. Wymaga ona niewielkiego wydatkowania energii, gdyż nie angażuje wielu grup mięśniowych. Niezbędna jest dobra sprawność i koordynacja dłoni.
  – wykonując zadania należące do zakresu obowiązków pracownika, sporadycznie pojawia się konieczność załatwienia spraw w siedzibie Urzędu mieszczącej się przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie oraz wyjazdów służbowych. Samochody służbowe, którymi istnieje możliwość przemieszczania się, nie są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Do budynku tego można dostać się jedynie schodami. Na każde piętro prowadzą schody oraz winda.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • zaawansowana znajomość języka angielskiego;
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość ogólnej sytuacji społeczno-politycznej na świecie;
  • znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP;
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce.

wymagania dodatkowe

 • zaawansowana znajomość języka rosyjskiego;
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • przeszkolenie w zakresie obsługi systemu informatycznego „Pobyt”;
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzające 2-letnie doświadczenie w administracji publicznej

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  09-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Koszykowa 16
  00-564 Warszawa
  z dopiskiem: „główny specjalista ds. postępowań uchodźczych w Wydziale III Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych – 168557”

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru telefonicznie lub e-mailem.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  W ofercie pracy proszę powołać się na numer ogłoszenia i rodzaj stanowiska.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowany mnożnik wynagrodzenia: 1.8
  Przewidywany czas zastępstwa: sierpień 2016 r.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (0-22) 60-150-76.