Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw prowadzenia konsultacji wizowych
 • w Wydziale Konsultacji Wizowych w Departamencie Legalizacji Pobytu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Koszykowa 16
  00-564 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Taborowa 16, Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie konsultacji wizowych o których mowa w art. 67-70 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • wymiana informacji z centralnymi organami wizowymi innych państw obszaru Schengen oraz instytucjami, krajowymi
 • przygotowanie i obsługa projektu VIS Mail, w zakresie kompetencji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
 • realizacja dodatkowych zadań związanych z konsultacjami wizowymi, w tym kontakty z partnerami Schengen i instytucjami zaangażowanymi w proces konsultacji także poza systemem,
 • opracowywanie informacji, notatek problemowych oraz sprawozdań dla potrzeb kierownictwa Departamentu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa, jednozmianowa 8:15-16:15;
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  – krajowe wyjazdy służbowe;
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Powyższe stanowisko pracy zlokalizowane są w piętrowym budynku bez windy, na obrzeżach dzielnicy Ursynów. Dostępne jest jedno wejście, bez dodatkowych schodów.
  Wewnętrzne korytarze są dostatecznie szerokie. Na piętro można dostać się klatką schodową. Toalety dostępne są na każdym piętrze, osobne dla kobiet oraz mężczyzn. Nie są przystosowane do osób poruszających się na wózkach.
  Na wszystkich piętrach w budynku podłoga jest równa, nieśliska, zachowana na jednym poziomie, z pewnymi wyjątkami. Pomieszczenie biurowe przewidziane na miejsce pracy dla wyżej wymienionego stanowiska, jest przestrzenne, zgodnie z przepisami bhp, do dyspozycji zatrudnionego jest ponad 2m2 powierzchni podłogi oraz 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia.
  Drzwi prowadzące do każdego z pokoi są szerokie.
  Na stanowisku pracy występuje niekiedy konieczność wyjazdów służbowych, co powoduje utrudnienia z uwagi na fakt, że samochody służbowe, używane do przemieszczenia się pracowników, nie są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.
  Praca na stanowisku administracyjno – biurowym – to praca umysłowa, biurowa, skierowana głównie na używanie komputera, co wymaga intensywnego i długotrwałego wysiłku wzrokowego, oraz długotrwałego skupienia uwagi. Z ergonomicznego punktu widzenia jest to praca wykonywana głównie w pozycji siedzącej, co skutkuje dużym obciążeniem statycznym mięśni tułowia i pleców. Wymaga ona niewielkiego wydatkowania energii, gdyż nie angażuje wielu grup mięśniowych. Niezbędna jest dobra sprawność i koordynacja dłoni.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;
  • znajomość ustawy o cudzoziemcach;
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • znajomość przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. U. UE z 15.09.2009 L 243 ze zm.);
  • znajomość przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacji (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. U. UE z 13.08.2008, L 218, s. 60-81 ze zm.);
  • znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 165 poz. 1170 ze zm.);
  • dopuszczenie do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażenie zgody na poddanie się postepowaniu sprawdzającemu.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o specjalności: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, politologia;
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym;
 • znajomość języka francuskiego na poziomie średniozaawansowanym;
 • znajomość systemu informacji prawnej ,,Lex Omega”;
 • szkolenie z zakresu przepisów dostępu do informacji niejawnych;
 • szkolenie z zakresu systemu ,,Pobyt”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • kopie dokumentów potwierdzających 12-miesięczne doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  05-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Koszykowa 16
  00-564 Warszawa
  z dopiskiem ,, główny specjalista w Wydziale Konsultacji Wizowych w Departamencie Legalizacji Pobytu.”

Inne informacje:

  – wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane,
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  – po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru telefonicznie lub e-mailem,
  – do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,
  – w ofercie pracy należy się powołać na numer ogłoszenia i rodzaj stanowiska,
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – proponowany mnożnik wynagrodzenia – 1,6;
  – przewidywany termin zastępstwa: czerwiec 2016 r.,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (22) 60-150-76.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.