Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw egzaminów i egzaminatorów praktycznych
 • w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie i nadzorowanie procesu przeprowadzania egzaminów praktycznych, kandydatów ubiegających się o licencje, świadectwa kwalifikacji lub uprawnienia lotnicze,
 • analizowanie pod względem formalnym i merytorycznym procesu egzaminowania praktycznego,
 • udział w procesie naboru kandydatów na egzaminatorów praktycznych komisji egzaminacyjnej,
 • prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień egzaminatora praktycznego komisji egzaminacyjnej,
 • prowadzenie nadzoru nad kwalifikacjami egzaminatorów praktycznych komisji egzaminacyjnej organizując szkolenia wstępne i okresowe,
 • udział w opracowywaniu i aktualizowaniu istotnych dla funkcjonowania wydziału dokumentów, w tym Księgi Procedur w celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi i krajowymi przepisami prawnymi oraz standaryzacji prowadzonych procesów,
 • uczestnictwo w zgłaszaniu i opiniowaniu projektów aktów wykonawczych do ustawy Prawo Lotnicze w zakresie kompetencji Wydziału.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – delegacje krajowe i zagraniczne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
  Inne
  budynek jest klimatyzowany.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy na stanowisku pilota instruktora statku powietrznego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • kursy specjalistyczne z zakresu licencjonowania personelu lotniczego,
  • czynna licencja pilota zawodowego/liniowego samolotowego CPL(A)/ATPL(A) lub licencja pilota zawodowego/liniowego śmigłowcowego CPL(H)/ATPL(H) lub nieczynna licencja pilota liniowego ATPL(A/H),
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • bardzo dobra znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych z zakresu licencjonowania personelu lotniczego,
  • znajomość KPA,
  • umiejętność argumentowania i wnioskowania,

wymagania dodatkowe

 • kursy specjalistyczne z zakresu operacji lotniczych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy LPL/LKE-2p1-19/2015”

Inne informacje:

  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
  Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Aplikacje kandydatek/kandydatów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób nie zatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: 22 520 73 32, formalne 22 520 72 79.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.