Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw nadzoru technicznego nad utrzymaniem pojazdów
 • w Wydziale ds. Utrzymania Pojazdów w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w celu zatwierdzenia dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych (DSU), w tym w zakresie inwestycji współfinansowanych ze środków UE,
 • przygotowywanie opinii w zakresie odstępstw od warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
 • monitorowanie prawidłowości stosowania przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wymagań wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka w procesie wprowadzania zmian w zatwierdzonych DSU,
 • prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem przez Prezesa UTK zmian w zatwierdzonych DSU,
 • współpraca z Wydziałem ds. Systemów Zarządzania i Monitorowania w obszarze związanym z utrzymaniem pojazdów kolejowych i procesem certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie,
 • prowadzenie rejestru zatwierdzonych DSU, rejestru zatwierdzonych zmian w DSU oraz rejestru zgłoszeń dotyczących zamiaru wprowadzenia zmian w DSU.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa.
  Krajowe wyjazdy służbowe.
  Zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.
  Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze transportu kolejowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o transporcie kolejowym,
  • znajomość przepisów KPA,
  • znajomość Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie transportu kolejowego,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z eksploatacją pojazdów kolejowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  11-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia 169087.
  Zachęcamy kandydatów do wypełniania i przesyłania ankiety rekrutacyjnej dostępnej na stronie internetowej Urzędu: www.utk.gov.pl

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
  W przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy wraz ze sprawdzeniem znajomości języka angielskiego,
  – rozmowa kwalifikacyjna wraz ze sprawdzeniem umiejętności obsługi komputera.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. Wyżej wymienieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu oraz o technikach i metodach naboru.

  Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.utk.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749 15 20.

  Więcej informacji na temat naborów do służby cywilnej można znaleźć na stronie: https://www.utk.gov.pl/pl/urzad/zatrudnienie-w-utk/informacje-ogolne/4740,informacje-ogolne.html