Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd terytorialny i podmioty niepubliczne
 • w Wydziale Polityki Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych funkcjonujących w ramach lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nad jakością usług, dla których minister ds. zabezpieczenia społecznego określił standardy;
 • udzielanie pomocy merytorycznej jednostkom, celem prawidłowej realizacji zadań;
 • współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz instytucjami w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą;
 • kontrola jakości usług, dla których minister ds. zabezpieczenia społecznego określił standardy wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej;
 • koordynowanie wykonywania zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorządy terytorialne i podmioty niepubliczne na terenie województwa;
 • opiniowanie pod względem merytorycznym uchwał organów samorządu terytorialnego w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • opracowywanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób realizujących te zadania;
 • sporządzanie sprawozdań i analiz statystyczno – jakościowych z realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
  – kontakt z klientem zewnętrznym,
  – okresowe wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
  – wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe :ukończone studia II stopnia na kierunkach: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie /lub inne, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, resocjalizacji;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać jeden z następujących 3 warunków:
  • 1) posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • 2) posiadać ukończone szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin;
  • 3) posiadać specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie;
  • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość instrukcji kancelaryjnej – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania,
  • rzetelność i terminowość,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • doskonalenie zawodowe.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność współpracy,
 • pozytywne podejście do klienta,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętności analityczne,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, w których zawarta jest informacja o okresie zatrudnienia oraz o rodzaju stosunku prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą/zleceniodawcą.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
  Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  (pok. 122)

  z dopiskiem „ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia)” na liście motywacyjnym

Inne informacje:

   Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
   do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
   oświadczenia muszą być podpisanie własnoręcznie;
   oświadczenia o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
   oferty muszą zawierać numer ogłoszenia prowadzonego naboru;
   lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie www.bip.uw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni
  od upływu terminu składania ofert;
   oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty
  nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
   dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
   dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 52 32 484;
   wzór oświadczeń dostępny jest na stronie: www.bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie.