Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw kontroli i inspekcji
 • w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.6

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  50-155 Wrocław
  ul. Purkyniego 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli obiektów i robót budowlanych,
 • prowadzenie kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,
 • badanie przyczyn i okoliczności powstania katastrof budowlanych,
 • prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń oraz ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, stres związany z przeprowadzaniem kontroli, prowadzenie samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba urzędu mieści się na II piętrze. Brak windy- dostęp tylko schodami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 8 lat stażu pracy w administracji architektoniczno-budowlanej lub w nadzorze budowlanym w komórce orzeczniczej lub inspekcyjno-kontrolnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
  • prawo jazdy kat.B,
  • znajomość przepisów Prawa budowlanego,
  • znajomość przepisów kpa,
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

wymagania dodatkowe

 • grzeczność, uprzejmość, łatwość komunikacji, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność argumentowania,
 • znajomość obowiązujących przepisów w zakresie działalności nadzoru budowlanego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopia prawa jazdy,
 • kopia uprawnień budowlanych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  09-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Purkyniego 1
  50-155 Wrocław

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.