Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista do spraw legislacji
 • w Wydziale Rynku Cyfrowego i Nowych Technologii w Departamencie Gospodarki Elektronicznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie prac nad przygotowywaniem projektów aktów normatywnych, wykonawczych oraz innych dokumentów rządowych, w tym projektów założeń projektów ustaw lub rozporządzeń dotyczących usług zaufania (usług certyfikacyjnych)
 • wprowadzanie uwag do projektów aktów prawnych na poszczególnych etapach procesu legislacyjnego, uczestniczenie w obsłudze systemów teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów procesu legislacyjnego (BIP MG, BIP RCL, konsultacje on-line itp.)
 • przygotowywanie i prowadzenie korespondencji z urzędami, interesariuszami oraz Komitetami Rady Ministrów i Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, uczestniczenie w uzgadnianiu w/w projektów
 • przygotowywanie lub uczestniczenie w przygotowywaniu wszelkich dokumentów związanych z procesem legislacyjnym, w tym m.in. tekstów regulacyjnych, ocen skutków regulacji, założeń, uzasadnień projektów aktów normatywnych oraz tabel
 • opiniowanie, pod względem spójności z projektowaną regulacją i obowiązującym prawem, projektów aktów normatywnych i dokumentów rządowych
 • prowadzenie korespondencji związanej z przygotowywaniem organizacyjnym i technicznym do wprowadzanych zmian legislacyjnych, dokonywanie notyfikacji przepisów prawa technicznego
 • branie udziału w konferencjach uzgodnieniowych projektów aktów normatywnych, uczestniczenie w posiedzeniach komisji sejmowych oraz komisji senackich, rozpatrujących projekty ustaw związane z usługami zaufania
 • podejmowanie czynności związanych z wystąpieniami podmiotów wykonujących działalność lobbing

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Stres związany z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca biurowa przy komputerze
  miejsce pracy: IV piętro, w budynku 6 wind, z których jedna posiada drzwi o szer. 90 cm (pozostałe 80 cm); drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szer. 90 cm, brak progów
  na poziomie parteru 2 toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w tym jedna przy wejściu głównym (drzwi – 90 cm szer., bez drzwi wewnętrznych), pozostałe toalety nie w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi wewnętrzne w toaletach – szer. 80 cm)
  brak podjazdu przy wejściu głównym od strony Pl. Trzech Krzyży, wjazd umożliwiający poruszanie się na wózkach inwalidzkich od strony ulicy Wspólnej, ewentualnie wjazd na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Żurawiej – wjazd na poziom dziedzińca wewnętrznego wymaga pokonania wzniesienia o wysokości 220 cm na długości 17 m (naturalna pochylnia o nachyleniu ok. 13 %); przed wejściem do budynku prowadzącym do holu głównego podjazd o dł. 430 cm i szer. 120 cm, drzwi dwuskrzydłowe

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego związanego z opracowywaniem aktów prawnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów związanych z informatyzacją i prawem nowych technologii
  • znajomość prawa Internetu oraz problematyki elektronicznego obiegu dokumentów
  • znajomość zasad techniki prawodawczej
  • znajomość procesu legislacyjnego
  • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • posiadanie aplikacji legislacyjnej
 • minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • znajomość pragmatyki funkcjonowania organizacji międzynarodowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C2

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku)
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • ew. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie aplikacji legislacyjnej
 • ew. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie C2

Termin składania dokumentów:

  08-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DGE -13”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii MG, Pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13 (w godz.: pn. 8.15-18.00, wt.- pt.8.15-16.15).


Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym publikacje ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Gospodarki był niższy niż 6 %.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-52-82 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@mg.gov.pl