Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista do spraw legislacji
 • w Wydziale Legislacji w Departamencie Prawnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów normatywnych opracowywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych innych ministrów, w tym umów międzynarodowych, po zasięgnięciu opinii komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, właściwych ze względu na przedmiot opiniowanego projektu aktu prawnego oraz udział w konferencjach i posiedzeniach, na których akty te są rozpatrywane,
 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie interpretacji przepisów obowiązujących aktów prawnych, w tym z działu „zdrowie”.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się po budynku; praca wiąże się z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz oraz dyspozycyjnością;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • urząd mieści się w budynku zabytkowym, posiada windę; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; pokój znajduje się na II piętrze; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ukończona aplikacja legislacyjna albo podyplomowe studium zagadnień legislacyjnych albo co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych,
  • znajomość zasad techniki prawodawczej i Regulaminu pracy Rady Ministrów,
  • znajomość problematyki związanej z ochroną zdrowia, w szczególności w zakresie informatyzacji w ochronie zdrowia, organizacji ochrony zdrowia, ubezpieczenia zdrowotnego oraz zdrowia publicznego,
  • umiejętność argumentowania.

wymagania dodatkowe

 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym program Lex,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie aplikacji legislacyjnej albo podyplomowego studium zagadnień legislacyjnych albo co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  z dopiskiem: „główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Departamencie Prawnym”

Inne informacje:

  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd : Praca.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej kandydatki/wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 2,8 do 3,1.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
   w Departamencie Prawnym – 22- 63- 49- 413,
   w Biurze Kadr 22-63-49-665.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszone zostaną osoby, które spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej,
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.