Izba Celna w Gdyni

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • do spraw programowania systemów informatycznych
 • w Wydziale Krajowe Centrum RTG

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Gdyni
  ul. Północna 9 A
  81-029 Gdynia

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • Izba Celna w Gdyni, Wydział Krajowe Centrum RTG, Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tworzenie i projektowanie aplikacji webowych
 • wdrażanie i rozwijanie usług i systemów informatycznych w Wydziale Krajowe Centrum RTG oraz opiniowanie i wnioskowanie o modernizację infrastruktury teleinformatycznej
 • administrowanie serwerami, systemami baz danych oraz systemami informatycznymi (operacyjnymi i aplikacjami)
 • monitorowanie wydajności krytycznych punktów systemu operacyjnego i baz danych, poprawności wykonania kopii bezpieczeństwa systemów operacyjnych i baz danych oraz reagowanie na incydenty bezpieczeństwa informatycznego
 • prowadzenie ogólnopolskiego help – desku dla systemu Centralne Repozytorium Obrazu
 • zasilanie systemu KC RTG danymi oraz walidacja danych
 • współpraca z Wydziałem Informatyki oraz firmami zewnętrznymi w zakresie zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu oraz oprogramowania

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – prace biurowe związane głównie z obsługą komputera,
  – administrowanie serwerami i systemami baz danych wykorzystywanymi w Wydziale Krajowe Centrum RTG,
  – opiniowanie i wnioskowanie o modernizację infrastruktury – „cele informatyczne”,
  – obsługa zadań wsparcia użytkowników końcowych systemów i baz danych,
  – prace związane z utrzymaniem środowiska IT w komórce organizacyjnej,
  – diagnozowanie awarii komputerów wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadań statutowych,
  – uzgodnienia z dostawcami zewnętrznymi i firmami serwisowymi.
  Zadania realizowane są w siedzibie komórki organizacyjnej jak również wykonywane są w terenie – w komórkach organizacyjnych Izby Celnej w Gdyni i podległych urzędów celnych oraz w izbach celnych na terenie całego kraju, posiadających urządzenia rentgenowskie do prześwietlania pojazdów samochodowych i kontenerów i wagonów kolejowych. Wymagają one dyspozycyjności, umiejętności sprawnego przemieszczania się i komunikowania.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska stałej pracy nie posiada barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy czy też dostęp do budynku, w którym jest usytuowane:
  – przed budynkiem znajduje się parking samochodowy posiadający miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych,
  – przy wejściu do budynku znajduje się dogodny wjazd dla osób niepełnosprawnych,
  – zapewnione są odpowiednie korytarze, drzwi wejściowe do pomieszczeń, windy i pomieszczenia higieniczno – sanitarne,
  – organizacja pomieszczeń i stanowisk pracy spełnia wszelkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  – narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z realizacją analogicznych zadań
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie
  • znajomość języka programowania aplikacji webowych (PHP, C# lub technologii ASP.NET MVC)
  • znajomość relacyjnych baz danych MSSQL, MySQL
  • umiejętność pracy z systemami kontroli wersji (SVN, GIT)
  • umiejętność administrowania systemem operacyjnym Windows 2008 Server
  • umiejętność administrowania systemem GNU/Linux w zakresie przynajmniej podstawowym
  • umiejętność administrowania serwerem baz danych MS SQL 2008
  • dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej
  • umiejętność pracy w zespole
  • odporność na stres

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne (elektronika, automatyka, elektrotechnika lub robotyka)
 • przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • wiedza w zakresie konfiguracji serwerów WWW
 • prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (np. świadectwa pracy, zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy itp. wskazujące na okres i rodzaj doświadczenia zawodowego),
 • kopie dokumentów potwierdzających odbyte przeszkolenia lub ukończone kursy w zakresie wskazanym w wymaganiach dodatkowych, w tym kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna
  Północna 9a
  81-029 Gdynia
  Izba Celna
  Północna 9a
  81-029 Gdynia

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie: 4 000 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę.
  W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej, dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj. 12 m-cy.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia tel.: 666 90 74, w Wydziale Krajowe Centrum RTG, tel.: 774 97 17 oraz na stronie internetowej Izby Celnej w Gdyni – www.gdynia.uc.gov.pl. (w zakładce Praca).
  Wzory oświadczeń dostępne są w kancelarii Izby Celnej lub na stronie internetowej Izby Celnej w Gdyni.
  O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu weryfikacji kandydaci zostaną powiadomieni w komunikacie, który ukaże się na stronie internetowej Izby Celnej w Gdyni.
  Procedura naboru kandydatów do zatrudnienia w służbie cywilnej w Izbie Celnej w Gdyni została uregulowana w Decyzji Nr 81 Dyrektora Izby Celnej w Gdyni z dnia 30.11.2012r., która jest zamieszczona na stronie internetowej IC.
  Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie (przy wysyłce pocztą decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.