Izba Celna w Opolu

 • Dyrektor Izby Celnej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Szpitalna 3B-5-7
  45-010 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie systemem informatycznym, mającym krytyczne znaczenie w zakresie funkcjonowania izby celnej i podległych urzędów celnych,
 • modernizacja bazy sprzętowej w izbie celnej i podległych urzędach celnych oraz konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
 • realizowanie polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych, zapobieganie naruszeniu oraz nadzór nad archiwizacją i bezpieczeństwem gromadzonych i przesyłanych danych poprzez współpracę z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji i komórką ochrony, w tym opracowywanie niezbędnych procedur,
 • administrowanie systemem informatycznym, nie mającym krytycznego znaczenia w zakresie funkcjonowania izby celnej i podległych urzędów celnych – o wysokim poziomie trudności i złożoności
 • nadzorowanie eksploatacji zasilania gwarantowanego i systemów klimatyzacji, systemów bezpieczeństwa obiektów oraz wykonywanie prac instalacyjnych związanych z okablowaniem strukturalnym
 • administrowanie, zarządzanie i konfiguracja siecią łączności telefonicznej stacjonarnej oraz łączności radiokomunikacyjnej w izbie celnej i urzędach celnych,Prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i oprogramowania w odniesieniu do sprzętu informatycznego oraz prowadzenie magazynu sprzętu komputerowego
 • Opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udział w pracach komisji przetargowych
 • Uczestnictwo w badaniu u przedsiębiorcy, warunków i kryteriów w związku z wnioskiem o przyznanie świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) i pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej oraz monitorowanie, czy spełniane są wymagane warunki i kryteria, Opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udział w pracach komisji przetargowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie Izby Celnej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym, wyposażone w komputer z oprogramowaniem

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,
  • umiejętność administrowania systemami Linux,
  • umiejętność administrowania systemami Microsoft Windows Server (2003, 2008, 2012)
  • biegła znajomość desktopowych systemów operacyjnych Microsoft Windows 7, 8.
  • znajomość systemów bazodanowych: MS SQL, PostgreSQL
  • znajomość zagadnień sieciowych LAN/WAN,
  • podstawowa znajomość technologii wirtualizacji (VMware vSphere, Microsoft Hyper-V)
  • znajomość języków programowania, w tym PHP, JavaScript, SQL (ANSI SQL, T-SQL, PG SQL),
  • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym – umiejętność komunikacji w mowie i piśmie oraz czytania dokumentacji technicznej,
  • kreatywność,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność,
  • samodzielność,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
  • dyspozycyjność,
  • umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kategorii B

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • certyfikacja Linux (LFCS/LFCE lub porównywalny),
 • certyfikacja Microsoft (MCSA/MCSE),
 • doświadczenie w prowadzeniu audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • znajomość przepisów prawnych i norm związanych z ochroną informacji
 • udokumentowane kompetencje z zakresu zagadnień bezpieczeństwa informacyjnego systemów/instytucji/firm,
 • znajomość metodyki PRINCE2 i ITIL,
 • znajomość języków skryptowych (Bash, Powershell, Visual Basic, Phyton, Perl),
 • szeroka wiedza dotycząca funkcjonowania sieci Internet (adresacja, usługi, dostawcy, serwisy, technologie)
 • doświadczenie w konfiguracji urządzeń sieciowych (Cisco, HP, D-Link, Zyxel),umiejętność administracji telefonią stacjonarną i telefonią IP (AASTRA/Ericsson)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  28-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna
  Szpitalna 3B-5-7
  45-010 Opole

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe- adres do korespondencji, adres e-mail, nr tel. oraz nr ogłoszenia.
  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 400-67-22