Izba Celna w Opolu

 • Dyrektor Izby Celnej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • Referacie Informatyki Izby Celnej w Opolu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Szpitalna 3B-5-7
  45-010 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie systemem informatycznym, mającym krytyczne znaczenie w zakresie funkcjonowania izby celnej i podległych urzędów celnych,
 • modernizacja bazy sprzętowej w izbie celnej i podległych urzędach celnych oraz konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
 • realizowanie polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych, zapobieganie naruszeniu oraz nadzór nad archiwizacją i bezpieczeństwem gromadzonych i przesyłanych danych poprzez współpracę z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji i komórką ochrony, w tym opracowywanie niezbędnych procedur,
 • administrowanie systemem informatycznym, nie mającym krytycznego znaczenia w zakresie funkcjonowania izby celnej i podległych urzędów celnych – o wysokim poziomie trudności i złożoności
 • nadzorowanie eksploatacji zasilania gwarantowanego i systemów klimatyzacji, systemów bezpieczeństwa obiektów oraz wykonywanie prac instalacyjnych związanych z okablowaniem strukturalnym
 • administrowanie, zarządzanie i konfiguracja siecią łączności telefonicznej stacjonarnej oraz łączności radiokomunikacyjnej w izbie celnej i urzędach celnych,
 • administrowanie siecią komputerową w izbie celnej i nadzór nad sieciami w urzędach celnych, monitorowanie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz opracowywanie ekspertyz z zakresu ochrony danych i bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • rozwiązywanie problemów użytkowników dotyczących działania sprzętu komputerowego, w tym monitorowanie i zarządzanie zgłoszeniami,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie Izby Celnej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym; wyposażone w komputer z oprogramowaniem

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień sieciowych LAN/WAN,
  • umiejętność konfiguracji przełączników Cisco,
  • znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,
  • znajomość funkcjonowania poczty elektronicznej,
  • umiejętność administrowania systemami Linux,
  • umiejętność administrowania systemami Microsoft Windows Server (2003, 2008, 2012)
  • biegła znajomość desktopowych systemów operacyjnych Microsoft Windows 7, 8.
  • znajomość systemów bazodanowych: MS SQL, PostgreSQL
  • podstawowa znajomość technologii wirtualizacji (VMware vSphere, Microsoft Hyper-V)
  • znajomość języków programowania, w tym PHP, JavaScript, SQL (ANSI SQL, T-SQL, PG SQL),
  • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym – umiejętność komunikacji w mowie i piśmie oraz czytania dokumentacji technicznej,
  • kreatywność, umiejetność analitycznego myślenia
  • komunikatywność,
  • samodzielność,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, prawo jazdy kategoriiB
  • dyspozycyjność, umiejetnosc pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • certyfikacja Linux (LFCS/LFCE lub porównywalny),
 • certyfikacja Cisco (CCNA/CCNP),umiejętność administracji telefonią stacjonarną i telefonią IP (AASTRA/Ericsson)
 • certyfikacja Microsoft (MCSA/MCSE), doświadczenie w konfiguracji urządzeń sieciowych (Cisco, HP, D-Link, Zyxel),
 • doświadczenie w prowadzeniu audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • znajomość przepisów prawnych i norm związanych z ochroną informacji
 • udokumentowane kompetencje z zakresu zagadnień bezpieczeństwa informacyjnego systemów/instytucji/firm,
 • znajomość metodyki PRINCE2 i ITIL,
 • znajomość języków skryptowych (Bash, Powershell, Visual Basic, Phyton, Perl),
 • szeroka wiedza dotycząca funkcjonowania sieci Internet (adresacja, usługi, dostawcy, serwisy, technologie)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  28-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna
  Szpitalna 3B-5-7
  45-010 Opole

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe- adres do korespondencji, adres e-mail, nr tel. oraz nr ogłoszenia. Oferty otrzymane lub uzupełaniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 400-67-22