Izba Skarbowa w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • do spraw do spraw administrowania systemem
 • w IV Oddziale Informatyki – IF4

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraśnik
 • Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

  Urząd Skarbowy w Kraśniku
  ul. T. Kościuszki 5
  23-200 Kraśnik

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie serwerami, usługami serwerowymi i sieciowymi oraz wdrażanie i monitorowanie mechanizmów ochrony systemów i sieci komputerowych,
 • wspieranie użytkowników, prowadzenie instruktażu i analiza zgłoszonych problemów w zakresie eksploatacji systemów i aplikacji,
 • obsługa i koordynacja wymiany danych i współpraca z organami podatkowymi i innymi instytucjami zewnętrznymi, obsługa wysyłki sprawozdawczości w postaci elektronicznej,
 • wdrażanie, instalowanie, aktualizowanie i prowadzenie stałego monitoringu sprzętu, systemów i aplikacji wykorzystywanych w urzędzie,
 • diagnozowanie i usuwanie awarii systemów informatycznych, aplikacji i sprzętu komputerowego,
 • udział w testach i odbiorach rozwiązań IT realizowanych regionalnie i centralnie,
 • realizowanie wniosków o nadanie/odbiór/modyfikację uprawnień;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Praca w szczególnie trudnych warunkach (poziom hałasu w serwerowni, pole elektromagnetyczne). Nietypowe godziny pracy, wysiłek fizyczny (noszenie ciężarów). Konieczność świadczenia pracy w siedzibach różnych urzędów. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
  Siedziba Drugiego Urzędu Skarbowego znajduje się przy ul. Szeligowskiego 24 w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, wyposażonym w windy. Wejście główne przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Windy wyposażone są w przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. W budynku funkcjonują toalety (jedna na każde piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdują się odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Siedziba Urzędu Skarbowego w Kraśniku znajduje się przy ul. Kościuszki 5 w Kraśniku. Budynek dwupiętrowy, nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu przy wejściu do budynku, budynek nie jest wyposażony w windy i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca w pomieszczeniu na I piętrze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu informatycznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji biurowych,
  • umiejętność administrowania systemem Win 7,8, Server, Linux,
  • umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz działania w sytuacjach stresowych, odpowiedzialność i obowiązkowość;

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, matematycznym, ekonomicznym lub pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej,
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Lublinie
  Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Inne informacje:

  Oferty należy składać w Biurze Podawczym na parterze budynku lub za pośrednictwem poczty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru po analizie ofert będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i podpisem. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych – wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Izby Skarbowej bezpośrednio pod niniejszym ogłoszeniem.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 4522323