Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • w Samodzielnym Oddziale ds. Centralnej Standaryzacji Działań Komórek Egzekucji Administracyjnej CKEA

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zaprojektowanie, zaimplementowanie i udokumentowanie realizacji systemu informatycznego, w tym komponentów (modułów) oprogramowania, baz danych i interfejsów użytkownika,
 • implementacja zmiany w komponentach (modułach) oprogramowania,
 • zaprojektowanie i wykonanie testów informatycznych zaimplementowanej funkcjonalności,
 • naprawa wad oprogramowania zgłoszonych w trakcie testów systemu, a także testów kodu, testów podatności aplikacji, czy też testów bezpieczeństwa,
 • opracowanie specyfikacji i przeprowadzanie migracji danych w przypadku, gdy jeden system (lub jego składowa) będzie zastępowany innym systemem,
 • przygotowanie pakietów instalacyjnych oprogramowania,
 • przygotowanie i administracja środowiskiem deweloperskim oraz testowym na potrzeby implementacji rozwiązania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – kontakty zewnętrzne z pracownikami izb celnych, izb i urzędów skarbowych oraz Ministerstwa Finansów,
  – nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  – oświetlenie sztuczne i naturalne,
  – winda,
  – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  – brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne lub wyższe o profilu zbliżonym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze wytwarzania systemów informatycznych oprogramowania
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym bardzo dobre rozumienie dokumentacji technicznej
  • znajomość języka programowania Java i/lub PL/SQL,
  • znajomość wzorców projektowych,
  • znajomość technik projektowania i programowania,
  • znajomość relacyjnych baz danych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • kreatywność,
  • inicjatywa i samodzielność,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy,
  • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
  • umiejętność działania pod wpływem stresu,
  • skrupulatność, systematyczność, rzetelność, dokładność,
  • umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe informatyczne, administracyjne lub ekonomiczne,
 • znajomość technologii Oracle Forms i Oracle Reports,
 • znajomość języka XML i technologii powiązanych, m.in. XMLSchema i Xpath,
 • znajomość języka programowania PHP,
 • znajomośc technologii WebServices, znajomość technologii EJB, znajomość technologii ORM (Hibernate, EclipseLink, OpenJPA lub inny),
 • znajomość Rational Unified Process, znajomość systemów informatycznych eksploatowanych w administracji skarbowej,
 • znajomość narzędzia AltovaXMLSpy, znajomość narzędzia AltovaStyleVision, znajomość narzędzia Adobe LiveCycle Designer,
 • doświadczenie w obszarze projektowania i implementacji systemów informatycznych wspierających procesy egzekucji administracyjnej,
 • doświadczenie w obszarze projektowania i implementacji systemów informatycznych wspierających inne procesy biznesowe resortu finansów,
 • znajomość języka modelowania UML.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  21-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin
  (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-740