Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi
  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12
  59-500 Złotoryja

Miejsce wykonywania pracy:

 • Złotoryja

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa sieci, systemów operacyjnych i sprzętu informatycznego
 • instalacja i konfiguracja programów wykorzystywanych w Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Złotoryi
 • obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Złotoryi;
 • dbanie o zasoby w zakresie sprzętu informatycznego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca na 1/2 etatu w godzinach 7:15 – 15:15
  -praca w siedzibie Inspektoratu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca biurowa przy komputerze
  -budynek parterowy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Umiejętność sprawnej obsługi komputerów i sieci komputerowych w zakresie użytkowanych systemów operacyjnych i programów biurowych
  • Doświadczenie w pracy z dokumentacją i zagadnieniami informatycznymi koniecznymi do prawidłowej pracy systemów informatycznych
  • Dobra znajomość ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r (t.j. Dz.U. z 2014r, poz.1182)
  • Znajomość przepisów ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych z dnia 05.08.2010r. ( Dz.U.2010r, nr 182, poz. 1228)

wymagania dodatkowe

 • staż pracy na podobnym stanowisku
 • umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole
 • komunikatywność, operatywność, dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia świadectw pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Kard. Stefana Wyszyńskiego 12
  59-500 Złotoryja

Inne informacje:

  Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)> W ofercie należy podać dane kontaktowe (e-mail, telefon). Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie i listownie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76/ 87 83 315. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone niniejszym ogłoszeniu.