Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • do spraw obsługi informatycznej
 • w Wydziale Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
  ul. Spokojna 1
  65-954 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • konfigurowanie, monitorowanie urządzeń warstwy łącza danych (przełączników) łączących fizyczne segmenty sieci LAN w Urzędzie oraz Oddziałach. Wyszukiwanie i diagnozowanie problemów,
 • wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem systemu SEOD (System Elektroniczny Obiegu Dokumentów) poprzez Service Desk (monitorowanie systemu, wspieranie procesów użytkowników końcowych),
 • utrzymywanie w stałej sprawności technicznej infrastruktury informatycznej poprzez przeprowadzanie bieżącej konserwacji przeglądów, napraw i remontów. Przyjmowanie zgłoszeń oraz rozwiązywanie problemów użytkowników,
 • administrowanie infrastrukturą informatyczną Urzędu opartą o technologię Windows (monitorowanie, konfigurowanie, instalowanie, wdrażanie, zabezpieczanie) w celu prawidłowej i stabilnej pracy urządzeń IT Urzędu,
 • instalowanie oprogramowania narzędziowego oraz aplikacji funkcjonujących w Urzędzie na komputerach PC w celu zapewnienia poprawnej pracy na stacjach roboczych Urzędu i Oddziałach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca w siedzibie Urzędu.
  • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • wymuszona pozycja ciała.
  • oświetlenie sztuczne i naturalne.
  • praca przy monitorze ekranowym.
  • brak windy.
  • przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze konfiguracji sieci LAN, doświadczenie w konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie/studiowanie dokumentacji technicznej,
  • dobra znajomość systemów operacyjnych Windows, w tym Windows 2008 R2,
  • znajomość konfiguracji oraz monitoringu warstwy łącza danych sieci LAN,
  • umiejętność tworzenia stron internetowych,
  • dobra organizacja pracy,
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność rozwiązywania problemów.

wymagania dodatkowe

 • znajomość konfiguracji przełączników CISCO, 3COM,
 • znajomość baz danych MS SQL,
 • posiadanie wiedzy w zakresie usług katalogowych (Active Directory, Microsoft Exchange 2010),
 • otwartość na nowe technologie informatyczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  01-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny
  Spokojna 1
  65-954 Zielona Góra
  Wydział Kadr i Szkolenia, pok. 314

Inne informacje:

  Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy. Prosimy o odniesienie się do wszystkich wymagań zawartych w ogłoszeniu. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (68) 3223131.