Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

 • Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • Sekcji Administracji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Wydziału Łączności i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

Miejsce wykonywania pracy:

 • Przemyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie systemów i sieci telekomunikacyjnych Bieszczadzkiego Oddziału SG,
 • wykonywanie prac związanych z administracją sieci takich jak: instalacje, serwis i uruchamianie komponentów sieciowych WAN/LAN/WLAN, stanowisk abonenckich systemów telefonicznych IPT i teleinformatycznych, obsługa zgłoszeń oraz udział modernizacji sieci,
 • uczestniczenie i udział w pracach komisji określającej stan techniczny urządzeń łączności,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym związane głównie z pracą przy komputerze oraz dynamicznym związane z poruszaniem się po terenie urzędu. Przewiduje się wyjazdy służbowe. Praca w systemie zmianowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko zlokalizowane w budynku jednopiętrowym bez windy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych

  Inne
  Wynagrodzenie zasadnicze: około 2417,25 zł. brutto

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie średnie telekomunikacyjne/ teleinformatyczne lub informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w zakresie telekomunikacji lub teleinformatyki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie wiedzy z zakresu funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych,
  • obsługa programów pakietu biurowego,

wymagania dodatkowe

 • co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w pracy przy lokalizowaniu usterek i montażu komponentów sieci telekomunikacyjnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 • kopie świadectw pracy,
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku jego posiadania).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
  Mickiewicza 34
  37-700 Przemyśl

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.