Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Zespole Prawnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Młynarska 46
  01-171 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnianie obsługi prawnej urzędu;
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach naruszenia praw pacjentów;
 • Prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • Obsługa Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym kontrola formalna zgłaszanych sprzeciwów i ich zwrot wnioskodawcom;
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów,obsługa infolinii działałającej w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, a także przyjmowanie pacjentów zgłaszających się bezpośrednio do Biura;
 • Wskazywanie pacjentom/wnioskodawcom przysługujących im środków prawnych;
 • Wykonywanie uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta do udziału w postępowaniach cywilnych dot. praw pacjenta na prawach przysługujących prokuratorowi.
 • Wspieranie kancelarii Zespołu Prawnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
  – Pełnienie dyżurów popołudniowych w godz. 13:00 – 21:00 przy obsłudze infolinii Rzecznika Praw Pacjenta,
  – Delegacja krajowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
  – Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  – Bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, drzwi odpowiedniej szerokości, zainstalowane windy/podjazdy, odpowiednio dostosowana toaleta.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub w trakcie studiów prawniczych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość postępowania administracyjnego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa o postępowania przed sądami administracyjnymi)
  • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
  • Znajomość ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa;
  • Znajomość zasad tworzenia prawa i ogłaszania aktów prawnych;
  • Umiejętność analizy przepisów prawa cywilnego i postępowania cywilnego;
  • Umiejętność zrozumiałego tłumaczenia przepisów prawa w rozmowie bezpośredniej oraz za pośrednictwem infolinii;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Otwarty stosunek do petenta.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie innych dokumentów, potwierdzających dodatkowe kwalifikacje bądź umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  Młynarska 46
  01-171 Warszawa

  w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem: „Nabór 48/2015 – ZPR”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : 2800 zł brutto
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 532-82-04, a także na stronie internetowej: www.bpp.gov.pl w zakładce: ”praca”.
  Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne.