Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw utrzymania dróg
 • w Rejonie Łowiczu Oddziału GDDKiA w Łodzi

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Łodzi
  ul. Irysowa 2
  91 – 857 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łowicz
 • Oddział w Łodzi Rejon w Łowiczu
  Dzierzgów 114 oraz teren działania Rejonu w Łowiczu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg wraz z gospodarką materiałową w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej,
 • przygotowywanie i prowadzenie zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg,
 • współpraca z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg i odbiorów robót,
 • przygotowywanie propozycji planów robót krótko i średniookresowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg,
 • uczestnictwo w komisjach odbioru robót zleconych,
 • kierowanie i koordynacja usług zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego AZ.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
  – praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów w teren,
  – praca na tym stanowisku wiąże się z obsługą petentów i wymaga właściwego podejścia do klienta, oraz jasnego i precyzyjnego przekazywania wyczerpujących informacji,
  – pobyt w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, pod ruchem i w hałasie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie drogowe lub mostowe,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o drogach publicznych i prawo o ruch drogowym, prawo zamówień publicznych,
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko),
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  09-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Łodzi
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul. Irysowa 2
  91 – 857 Łódź
  lub
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Łodzi Rejon Łowiczu
  Skrytka pocztowa 48 99-400 Łowicz
  lub
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Łodzi Rejon Łowiczu
  Dzierzgów 114 99-416 Nieborów

Inne informacje:


  Informacje o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym
  – test wiedzy ( w przypadku dużej ilości złożonych aplikacji)
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, Poz. 1505 ze zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób
  niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (046) 830-25-91