Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ewidencji dróg
 • w Rejonie w Nakle n. Notecią Oddziału w Bydgoszczy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 6
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nakło nad Notecią
 • Rejon w Nakle n. Notecią
  ul. Młyńska 5
  89-100 Nakło n. Notecią

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie zadań związanych z ewidencją dróg – obsługa specjalistycznych programów: Bank Danych Drogowych i EWIDR w celu dostarczania aktualnych danych o administrowanych drogach,
 • obsługa programów specjalistycznych SOPO (System Oceny Stanu Poboczyi Elementów Odwodnienia), Latowin, GPR (Generalny Pomiar Ruchu), UTRWin (Utrudnienia),
 •  współpraca z Kierownikami Służby Liniowej w zakresie pozyskiwania niezbędnych informacji w celu aktualizacji danych w obsługiwanych programach,
 •  zbieranie i weryfikacja danych o ruchu i zdarzeniach na drogach w celu dostarczenia ich do Oddziału GDDKiA,
 •  współpraca z Oddziałem w zakresie Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN) w celu zebrania danych o stanie nawierzchni dróg,
 •  kierowanie zimowym utrzymaniem dróg pełniąc obowiązki dyżurnego w celu zapewnienia wymaganych standardów utrzymania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Praca w terenie – objazdy dróg celem kontroli stanu technicznego oraz jakości utrzymania (wyjazdy również w nocy i w dni wolne od pracy), kontroli pasa drogowego pod kątem jego ochrony i dostępu oraz wykorzystania na cele nie związane z gospodarka drogową
  2. Udział w dyżurach zimowego utrzymania dróg,
  3. Praca w biurze,
  4. Praca przy komputerze.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1. Praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
  2. Czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej
  w pozycji siedzącej, praca przy komputerze, oświetlenie naturalne i sztuczne,
  3. Objazdy dróg z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w charakterze kierującego,
  4. Bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne o profilu drogowym lub mostowym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w drogownictwie,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość ustawy o drogach publicznych,
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość obsługi pakietu MS Office

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów dotyczących ewidencji dróg i obiektów mostowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających roczne doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje

Termin składania dokumentów:

  22-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 6
  85-950 Bydgoszcz

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – analiza złożonych aplikacji,
  – test wiedzy (w przypadku dużej liczby ofert kandydatów spełniających wymagania formalne – pow. 10),
  – rozmowa kwalifikacyjna
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, Poz. 1505 ze zm.).
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 52 323 45 05.