Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi inwestycji
 • w Wydziale Realizacji Oddziału GDDKiA w Białymstoku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział GDDKiA w Białymstoku
  Ul. Zwycięstwa 2
  15-703 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw w zakresie nadzorowania zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg, obiektów inżynierskich,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzonych zadań,
 • monitoring realizowanych zadań w celu właściwej i terminowej realizacji inwestycji,
 • monitorowanie zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych oraz Centrali, prowadzenie archiwizacji dokumentów związanych z kontrolami przeprowadzonymi w zakresie zrealizowanych zadań,
 • przekazywanie kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatu kolaudacyjnego do Archiwum Zakładowego, do Rejonu kompletu dokumentacji powykonawczej, oraz raporty z przeglądów szczegółowych przeprowadzonych przed upływem okresu gwarancyjnego do Wydziału Mostów,
 • przekazywanie danych o rzeczywistej i finansowej realizacji zadań odpowiednim komórkom organizacyjnym,
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą zleconego nadzoru inwestorskiego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
  – stres związany z wykonywanymi czynnościami,
  – praca w biurze i częściowo w terenie,
  – obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
  – prowadzenie samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  – budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
  – platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie drogowe
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w obszarze drogownictwa,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawo budowlane.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w drogownictwie

Termin składania dokumentów:

  15-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Białymstoku
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul, Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

  Dokumenty można składać osobiście – na parterze w siedzibie urzędu (pn.-pt., 8:15 -15:00).

Inne informacje:

  Umowa na zastępstwo
  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – test wiedzy (uzależniony od liczby kandydatów),
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e mailem o ich terminie.
  Wynagrodzenie współfinansowane ze środków PT POIiŚ
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1,60
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 664 58 29.