Izba Celna w Toruniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ochrony przeciwpożarowej
 • w Wieloosobowym Stanowisku Pracy Ochrony i BHP

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Toruniu, ul. Mazowiecka 63, 87-100 Toruń

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń
 • WSP Ochrony i BHP, ul. Mazowiecka 63, 87-100 Toruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową Izby Celnej w Toruniu oraz podległych urzędów celnych, celem zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego
 • Koordynowanie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez użytkowników obiektów i pracowników wyznaczonych do organizowania ewakuacji oraz zwalczania pożarów
 • Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i nadzór nad ochroną przeciwpożarową Izby Celnej w Toruniu oraz podległych urzędów celnych
 • Badanie spełnienia budowlanych warunków bezpieczeństwa pożarowego w przekazywanych do użytku nowych i przebudowywanych obiektach lub ich częściach, w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej stanowiska na rzecz innych komórek organizacyjnych/podmiotów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – częste wyjazdy do jednostek podległych tj. urzędów celnych wraz z oddziałami celnymi (obszar województwa kujawsko-pomorskiego),
  – wykonywanie zadań pod presją czasu, często praca w stresie,
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego, kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych,
  – stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku,
  – budynek wyposażony w zewnętrzną platformę osobową oraz windę wewnętrzną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych umożliwiającą dostęp do wszystkich pięter budynku,
  – węzeł sanitarny oraz drzwi wewnętrzne w budynku niedostosowane do osób niepełnosprawnych,
  – w biurze oświetlenie naturalne i sztuczne,
  – niektóre podległe urzędy celne i oddziały celne dostosowane są do osób niepełnosprawnych poprzez odpowiedni węzeł sanitarny oraz podjazdy (Urząd Celny w Toruniu, Oddział Celny w Toruniu, Oddział Celny II w Bydgoszczy, Oddział Celny w Grudziądzu), budynki Urzędu Celnego w Bydgoszczy, Oddziału Celnego we Włocławku i Oddziału Celnego w Inowrocławiu są niedostosowane do osób niepełnosprawnych.

  Inne
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 2,135 (na dzień publikacji ogłoszenia wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2.000,32 zł brutto).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do zawodu regulowanego – technika pożar.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w ochronie przeciwpożarowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • nieposzlakowana opinia

wymagania dodatkowe

 • • znajomość podstawowych systemów informatycznych (Word, Excel) oraz obsługi podstawowych sprzętów biurowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • wypełniony kwestionariusz osobowy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna w Toruniu
  Mazowiecka 63
  87-100 Toruń

Inne informacje:

  1. Kwestionariusz osobowy znajduje się na stronie internetowej Izby Celnej w Toruniu www.izbacelnatorun.pl w zakładce „Oferty pracy”.
  2. W liście motywacyjnym proszę wskazać numer ogłoszenia, nazwę komórki organizacyjnej, stanowisko pracy na które składana jest oferta, adres zamieszkania kandydata oraz numer telefonu kontaktowego.
  3. List motywacyjny, życiorys, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.
  4. Nie będą rozpatrywane oferty, które nie spełniają wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu, złożone po terminie, bez przedłożenia wymaganych dokumentów i oświadczeń, bez własnoręcznych podpisów na dokumentach i oświadczeniach.
  5. Kancelaria Izby Celnej w Toruniu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, pok. 208, II piętro budynku.
  6. W razie złożenia dokumentów przesyłką pocztową, za datę złożenia wniosku uważa się datę stempla pocztowego potwierdzającego złożenie przesyłki w urzędzie pocztowym.
  7. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej Izby Celnej w Toruniu oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica ogłoszeń na II piętrze budynku).
  8. Lista kandydatów wyłonionych w wyniku selekcji właściwej (merytorycznej) aplikacji umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Celnej w Toruniu oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica ogłoszeń na II piętrze budynku). Osoby te zostaną poinformowane telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (56) 611-73-12, (56) 611-73-14 lub osobiście w pok. 300, 307 w siedzibie Izby.
  10. Dokumenty złożone przez kandydata niezakwalifikowanego do pracy w służbie cywilnej są niszczone po upływie 3 miesięcy licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną
  w drodze naboru.