Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw prowadzenia egzekucji administracyjnej
 • w Dziale Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku
  ul. Żaglowa 2
  80-560 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie egzekucyjnej dla egzekucji należności pieniężnych w celu wyegzekwowania należności.
 • Niezwłoczne odnotowywanie w systemie EGAPOLTAX danych dotyczących faktu otrzymania zawiadomień o zajęciu wynikających ze zwrotnych potwierdzeń odbioru oraz korespondencji dotyczącej przyczyn braku realizacji zajęcia, uznania bądź odmowy uznania zajętych wierzytelności, niezwłoczne aktualizowanie wysokości należności objętych tytułami wykonawczymi w oparciu o informację wierzycieli .
 • Ponaglanie dłużników zajętych wierzytelności w przypadku nieudzielenia odpowiedzi o uznaniu lub odmowie uznania wierzytelności lub niedokonywania potrąceń w celu przygotowywania postanowień o nałożeniu kar pieniężnych określonych w art. 168e ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • W celu wyeliminowania pozornych czynności dokonywanie klasyfikacji spraw do przydziału służby w terenie i terminowe jej rozliczanie.
 • Załatwianie korespondencji związanej z postępowaniem egzekucyjnym w celu przekazania informacji stronom postępowania o stanie egzekucji.
 • Sporządzanie projektów postanowień w celu wydania rozstrzygnięć dotyczących wniosków, podań, zarzutów, kierowanych przez strony postępowania egzekucyjnego, wydawanymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Bezzwłoczne wpłacanie w kasie urzędu skarbowego wyegzekwowanych należności w celu wyeliminowania przypadków posiadania przez egzekutora przy sobie dużych sum gotówki.
 • Terminowe rozliczanie sum uzyskanych w toku egzekucji w celu  realizacji wpływów należności do wierzycieli.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, siedząca – przy komputerze, praca w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • oświetlenie sztuczne i naturalne, praca w budynku czterokondygnacyjnym, budynek posiada na parterze podjazd oraz toaletę dla niepełnosprawnych, nie posiada windy, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy w administracji publicznej,
 • przeszkolenie w obsłudze programów komputerowych wykorzystywanych na stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  06-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria – I p. pok. 104

Inne informacje:

  Umowa na czas określony.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Wszystkie składane oświadczenia powinny mieć własnoręczny podpis kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II- sprawdzian wiedzy (test),
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.
  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dodatkowe informacje: (58) 30-02-300 w. 503.