Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw archiwizacji
 • w Sekretariacie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  80-831 Gdańsk
  ul. Długa 75/76

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wejherowo
 • 84-200 Wejherowo
  ul. Sobieskiego 346

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • porządkowanie, sortowanie i układanie zgodnie z planem dokumentacji, znajdującej się w archiwum, w celu umożliwienia sprawnego dostępu do niej,
 • przyjmowanie i wydawanie akt do/z archiwum, w tym prowadzenie właściwych rejestrów, w celu właściwej obsługi wniosków o udostepnienie/wypożyczenie akt wszystkich komórek organizacyjnych urzędu,
 • przygotowywanie akt do bnrakowania i sporządzanie dokumentacji celem uzyskania akceptacji Archiwum Państwowego oraz fizycznego zniszczenia dokumentów,
 • sporządzanie sprawozdawczości z zakresu funkcjonowania archiwum.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca zarówno siedząca, jak i wymagająca przemieszczania się,
  praca z dokumentami,
  -praca przy komputerze

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -wysiłek fizyczny,
  – brak windy,
  -brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza w zakresie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • komunikatywność,
  • dobra organizacja pracy

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • min. 6 miesięcy pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  10-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  DŁUGA 75/76
  80-831 GDAŃSK

Inne informacje:

  Umowa na czas określony.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Wszystkie składane oświadczenia powinny mieć oryginalny podpis kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów
  II- sprawdzian wiedzy (test)
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych w trakcie naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu z wyjątkiem dokumentów czterech najlepszych kandydatów, które przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po tym okresie podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

  Dodatkowe informacje: (58) 30-02-300 w. 367.