Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw egzekucji administracyjnej
 • w Samodzielnym Referacie Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Chojnice
 • Urząd Skarbowy
  ul. Młyńska 22
  89-600 Chojnice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie egzekucji administracyjnej poprzez stosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa;
 • dokonywanie zajęć i zwózek ruchomości, spisywanie raportów i protokołów o stanie majątkowym zobowiązanego oraz dokonywanie sprzedaży egzekucyjnej ruchomości zajętych w drodze egzekucji administracyjnej, jak i przekazanych w drodze przepadku rzeczy przechodzących na rzecz Skarbu Państwa;
 • prowadzenie korespondencji z wierzycielami egzekwowanych należności oraz innymi jednostkami zobowiązanymi;
 • wydawanie postanowienia w sprawie postępowań egzekucyjnych;
 • rejestrowanie czynności egzekucyjnych w bazie komputerowej, ewidencjonowanie i weryfikowanie danych wprowadzonych do systemu informatycznego;
 • podejmowanie czynności zmierzające do zabezpieczenia zobowiązań podatkowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie, jak i poza siedzibą urzędu;
  – praca wymaga ogólnej sprawności fizycznej;
  – obsługa komputera;
  – wyjazdy służbowe do zobowiązanych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy na parterze, wyposażone w komputer;
  – budynek z podjazdem, windą i drzwiami o szerokości dopasowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej,
  • znajomość przepisów ordynacji podatkowej i kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • odporność na stres,
  • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • 6 m-cy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy kat. B,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  23-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Inne informacje:

  Należy podać numer ogłoszenia.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Wymagane dokumenty, w szczególności oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II – sprawdzian wiedzy (test)
  III – rozmowa kwalifikacyjna
  Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o miejscu i terminie kolejnych etapów rekrutacji.
  Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 300-23-09.