Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw czynności sprawdzających
 • w Drugim Referacie Czynności Sprawdzających

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia
 • Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni
  ul. Hutnicza 25
  81-061 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie czynności sprawdzających, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, podatków majątkowych, w tym terminowa analiza składanych korekt deklaracji podatkowych,prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie powierzonych zadań
 • Przyjmowanie i badanie terminowości złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych oraz przygotowywanie zaświadczeń z zakresu działania komórki
 • Rejestrowanie dokumentów i pism wychodzących oraz przychodzących w prowadzonych rejestrach w zakresie przydzielonych do realizacji spraw, bezzwłoczne rejestrowanie w systemach informatycznych obsługiwanych deklaracji, decyzji, postanowień oraz innych dokumentów
 • Terminowe tworzenie, zatwierdzanie i wydruk rejestrów przypisów/odpisów w celu zaksięgowania przetwarzanych dokumentów
 • Terminowe sporządzanie i bieżące przekazywanie wniosków o ukaranie z ustawy karnej skarbowej za wykroczenia i przestępstwa skarbowe
 • Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum
 • Przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administarcyjno-biurowa o zróżnicowanym stopniu skomplikowania w pozycji przeważnie siedzącej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze,
  – praca w budynku wyposażonym w windę.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego
  • zdolność analitycznego myślenia
  • umiejętność pracy pod presją czasu

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne, inne wyższe uzupełnione kierunkowymi studiami podyplomowymi
 • 6 miesięcy doswiadczenia zawodowego w admministarcji publicznej
 • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria pok. 101A I p.

Inne informacje:

  Umowa w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Wszystkie składane oświadczenia powinny mieć oryginalny podpis kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II- sprawdzian wiedzy (test),
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

  Dodatkowe informacje: (58) 30-02-300 w. 348.