Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw z zakresu ewidencji, identyfikacji i rejestracji podatników
 • w Drugim Samodzielnym Referacie Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni
  ul. Władysława IV 2/4
  81-353 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz udzielanie informacji w sprawach dotyczących rejestracji, zmian i aktualizacji, likwidacji działalności gospodarczej, przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń NIP, ZAP i VAT, wzywanie celem zapewnienia aktualności i kompletności bazy danych oraz przeprowadzanie postępowań wyjaśniających.
 • Wprowadzanie danych zawartych w dokumentach rejestracyjnych i aktualizacyjnych dotyczących organizacji, osób prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej oraz z deklaracji
 • Dokonywanie elektronicznej obsługi i wprowadzanie do systemu Serce wniosków CEDIG udostępnionych w systemie GEDIG.
 • Zakładanie, prowadzenie i aktualizowanie akt rejestracyjnych podatników prowadzących
 • Otwieranie obowiązków podatkowych zarejestrowanym podmiotom, wprowadzanie do systemu rachunków bankowych oraz kont osobistych i gospodarczych osób prowadzących
 • Odpowiadanie na pisma podatników, innych organów i instytucji, potwierdzanie nadania NIP, przygotowywanie wniosków o ukaranie i odmowie wszczęcia postępowania karnego skarbowego na podstawie ustawy kodeks karny skarbowy.
 • Wyrejestrowywanie i odrejestrowywanie podmiotów z tytułu zgonu, zmiany urzędu, likwidacji działalności, zawiadamianie o tym innych urzędów skarbowych.
 • weryfikowanie danych rejestracyjnych podmiotów z wykrytymi błędami i niezgodnościami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, siedząca – przy komputerze, pod presją czasu i w stresie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, oświetlenie sztuczne i naturalne, budynek urzędu nie posiada toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach administracji lub w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomośc przepisów prawa podatkowego i przepisów wykonawczych oraz umiejętnośc prawidłowego ich interpretowania i stosowania

wymagania dodatkowe

 • 1 rok w administrcji skarbowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzajacych dodatkowe uprawnienia

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  24-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  Kancelaria pok. 104 I p.

Inne informacje: