Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale konsultantów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bielsko-Biała
 • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
  ul. Traugutta 2a
  43-300 Bielsko-Biała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie odpowiedzi na zapytania zainteresowanych kierowane drogą telefoniczną oraz e-mailową ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług,
 • opracowywanie i aktualizowanie karty Poradnika Pytań i Odpowiedzi,
 • monitorowanie wydanych indywidualnych interpretacji w celu wykorzystania w trakcie udzielania informacji telefonicznych,
 • dokształcanie i doskonalenie swoich umiejętności oraz ujednolicanie informacji podatkowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno-biurowa,
  -obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  -użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo tylko na parterze; brak windy,
  -budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ogólnokształcące, ekonomiczne, administracyjne,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz ordynacji podatkowej,
  • komunikatywność, asertywność, umiejętność przekonywania,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dobra znajomość obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie prawa, ekonomii, finansów lub administracji,
 • umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,
 • rzetelność i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  12-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Krajowej Informacji
  Podatkowej w Bielsku-Białej
  ul. Traugutta 2a
  43-300 BIELSKO-BIAŁA z dopiskiem „oferta pracy – wydział konsultantów ”

Inne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: rozwiązania testu wiedzy oraz przeprowadzenia rozmowy telefonicznej.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.
  Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2.325,44 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 819-84-60.