Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Drugim Oddziale podatku dochodowego od osób prawnych w Wydziale ds. interpretacji w zakresie podatków dochodowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bielsko-Biała
 • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
  ul. Traugutta 2a
  43-300 Bielsko-Biała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych,
 • opracowywanie odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa w celu ponownej weryfikacji udzielonej indywidualnej interpretacji z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych,
 • opracowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do WSA przez wnioskodawcę,
 • współpracowanie przy opracowywaniu skarg kasacyjnych kierowanych do NSA,
 • przygotowywanie wystąpień do MF o zajęcie stanowiska w zakresie spornych zagadnień z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  – użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo tylko na parterze; brak windy,
  – budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz
  niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz ordynacji podatkowej,
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  • dobra znajomość obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie prawa, ekonomii lub administracji,
 • umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,
 • rzetelność i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  28-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Katowicach
  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
  ul. Traugutta 2a
  43-300 Bielsko-Biała
  z dopiskiem „oferta pracy – podatek dochodowy od osób prawnych”

Inne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: rozwiązania testu wiedzy i udzieleniu pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.
  Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2.325 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 819-84-60.