Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale do spraw obsługi Pełnomocnika BKIP

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bielsko-Biała
 • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
  ul. Traugutta 2a
  43-300 Bielsko-Biała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie do wysyłki pism z komórek organizacyjnych w celu ich dostarczenia lub wysłania drogą pocztową,
 • realizacja dostaw materiałów, urządzeń i usług, a także postępowań niepodlegających ustawie Prawo Zamówień Publicznych,
 • bieżąca konserwacja obiektu,
 • opieka nad salą szkoleniową,
 • sprawowanie funkcji kierowcy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  – użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
  – podróże służbowe,
  – wysiłek fizyczny.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, winda umożliwiająca swobodne poruszanie,
  – budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz
  niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość instrukcji kancelaryjnej,
  • prawo jazdy kategorii B,
  • znajomość obsługi komputera,
  • doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji i co najmniej 3 miesiące w zakresie konserwacji i obsługi technicznej obiektów budowlanych i w zakresie prowadzenia samochodu,
  • umiejętność organizacji pracy,
  • samodzielność,
  • dokładność i staranność

wymagania dodatkowe

 • znajomość w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ogółu zagadnień dotyczących zamówień publicznych,
 • rzetelność i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
 • kopia prawo jazdy kategorii B.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  07-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Katowicach
  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
  ul. I Armii Wojska Polskiego 1
  42-500 Będzin
  z dopiskiem „oferta pracy – stanowisko ds. organizacyjno-gospodarczych”

Inne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.
  Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2.325,44 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 783-24-04.