Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Biurze Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Biuro Wymiany Informacji Podatkowych
  ul. Poznańska 46
  62-510 Konin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Konin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym oraz przekazywanie wniosków polskich wierzycieli o udzielenie pomocy (wniosków o podjęcie środków odzyskiwania wierzytelności, o podjęcie środków zabezpieczających, o udzielenie informacji, o powiadomienie) do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich. Tłumaczenie i przekazywanie informacji.
 • Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o pomoc państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich oraz przekazywanie wniosków do naczelników urzędów skarbowych i organów egzekucyjnych, celem realizacji. W poszczególnych przypadkach sporządzanie zarządzeń zabezpieczenia oraz zagranicznych tytułów wykonawczych. Tłumaczenie i przekazywanie informacji.
 • Wystawianie tytułów wykonawczych w oparciu o wnioski sporządzone na podstawie Dyrektywy Rady 2008/55/WE z dnia 26.05.2008r. oraz wnioski otrzymane od państw trzecich. Kierowanie wystawionych tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych, celem realizacji.
 • Monitorowanie terminowej realizacji wniosków polskich wierzycieli skierowanych w ramach współpracy międzynarodowej do innych państw oraz nadzór nad realizacją wniosków państw obcych przez naczelników urzędów skarbowych i organy egzekucyjne.
 • Inicjowanie i projektowanie propozycji rozwiązań organizacyjnych usprawniających współpracę z zagranicznymi administracjami podatkowymi w zakresie dochodzenia należności pieniężnych.
 • Prowadzenie sprawozdawczości i statystyk w celu sporządzania informacji dla innych instytucji.
 • Bieżąca współpraca z krajową oraz zagranicznymi administracjami podatkowymi w zakresie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. Prowadzenie szkoleń oraz instruktaży.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – bariery architektoniczne;
  – toaleta dla niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
  • znajomość przepisów ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,
  • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • znajomość problematyki Unii Europejskiej,
  • znajomość funkcjonowania polskiej administracji podatkowej,
  • umiejętność posługiwania się komputerem (środowisko Windows: Word, Power Point oraz Excel) oraz korzystania z internetu,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy,
  • umiejętności analityczne,
  • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
  • samodzielność i kreatywność,
  • umiejętność argumentowania,
  • asertywność oraz umiejętność przekonywania,
  • komunikatywność, dokładność,
  • dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

 • znajomość drugiego języka obcego (niemiecki lub francuski);
 • ukończone studia wyższe;
 • 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej;
 • znajomość międzynarodowego prawa podatkowego;
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • przeszkolenie w zakresie: postępowanie egzekucyjne w administracji, prawo podatkowe i system podatkowy, zasady funkcjonowania polskiej administracji podatkowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • w przypadku posiadania, kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  02-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Biuro Wymiany Informacji Podatkowych
  ul. Poznańska 46
  62-510 Konin
  z dopiskiem: Oferta WD

Inne informacje:

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.