Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Interpretacji – Podatki Bezpośrednie w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 4

Adres urzędu

  ul. 1 Maja 10
  09-402 Płock

Miejsce wykonywania pracy:

 • Płock

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach,
 • opracowywanie odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
 • opracowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • współpraca przy opracowywaniu skarg kasacyjnych kierowanych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • przygotowywanie wystąpień do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w zakresie spornych zagadnień dotyczących danego podatku,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura KIP w Płocku i z pozostałymi Biurami Krajowej Informacji Podatkowej,
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników BKIP

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • duża koncentracja uwagi,
  • ogólna sprawność psycho-fizyczna,
  • skuteczna komunikacja,
  • umiejętność współpracy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych
  • stanowisko pracy biurowej wyposażone w komputer z dostępem do innego sprzętu biurowego ( niszczarki , drukarki itp.).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatków bezpośrednich i ordynacji podatkowej,
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  • dobra znajomość obsługi komputera,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w administracji podatkowej lub celnej w obszarze stosowania prawa (1 rok),
 • umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,
 • rzetelność i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących kwalifikacji, uprawnień i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  11-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku
  09-402 Płock, ul. 1-go Maja 10
  z dopiskiem „Nabór interpretacje PDOF”

Inne informacje:

  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego.
  Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Życiorys, list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata.W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego -w wymaganym zakresie.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje: (24) 262-54-07