Izba Skarbowa w Zielonej Górze

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw orzecznictwa
 • w Wydziale Podatków Dochodowych – Drugi Referat Podatków Dochodowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie odwołań/zażaleń od decyzji/postanowień wydanych w pierwszej instancji w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w zakresie rozpatrzenia sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości miejscowej naczelników urzedów skarbowych w ww. podatku i przygotowywanie projektów niezbędnych w tym zakresie dokumentów i rozstrzygnięć,
 • rozpatrywanie wniosków bądź z urzędu rozpatrywanie spraw dotyczących uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych, stwierdzenia ich nieważności oraz wznowienia postępowania oraz przygotowywanie projektów niezbędnych w tym zakresie dokumentów i rozstrzygnięć
 • dokonywanie czynności dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego (opracowywanie projektów odpowiedzi na skargę, pism procesowych, wniosków w sprawie kasacji/zażaleń, przygotowywanie akt do sądu)
 • uczestniczenie w rozprawach przed sądami administracyjnymi,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników urzędów skarbowych oraz pracowników Izby,
 • przygotowywanie projektów wyjasnień, informacji z zakresu spraw prowadzonych przez komórkę,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu właściwości komórki

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • reprezentacja urzędu – uczestniczenie w rozprawach sądowych, wystąpienia publiczne prowadzenie szkoleń, wyjazdy służbowe – rozprawy, szkolenia

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • bariery architektoniczne- brak wind i podjazdów,
  praca przy komputerze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość przepisów prawa podatkowego
  • umiejętność obsługi komputera
  • dobra organizacja pracy,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze albo inne uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu prawa lub ekonomii,
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i zwięzły,
 • umiejętność argumentowania

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  04-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu e-mailem lub telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby http://www.iszgora.mf.gov.pl w zakładce „Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej”).Życiorys, list motywacyjny powinny być czytelnie i własnoręcznie podpisane. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 68 456 07 07”