Izba Skarbowa w Zielonej Górze

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw stosowania środków egzekucyjnych i zabezpieczających
 • w Dziale Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra
 • Drugi Urząd Skarbowy
  ul. dr Pieniężnego 24
  65-054 Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • stosuje środki egzekucyjne przewidziane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości, w celu przymusowego doprowadzenia do wykonania obowiązków pieniężnych, a dokonane czynności egzekucyjne rejestruje w systemie informatycznym,
 • w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji gromadzi dane i wyjaśnienia dotyczące sytuacji majątkowej zobowiązanych oraz zwraca się do sądu o nakaznie zobowiązanym wyjawienia majątku w celu skierowania środków egzekucyjnych do ujawnionych składników majątkowych zobowiązanego,
 • przydziela poborcom skarbowym słuzby systematyczne i zlecone w celu racjonalnego wykorzystania ich czasu pracy oraz dokonuje kwartalnej kontroli zewnętrznej czynności poborcy w jego obecności w celu sporządzenia odpowiedniego sprawozdania,
 • przygotowuje wynikające z przepisów ustawy postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego oraz udziela informacji i wyjaśnień w ramach współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu w celu prawidłowego zarządzania zaległościami,
 • aktualizuje należności wykazane w tytułach wykonawczych oraz dokonuje rozliczeń z wierzycielami w celu ujawnienia rzeczywistej wysokości należności w systemie informatycznym,
 • przedkłada akta egzekucyjne Sądowi Rejonowemu w celu rozstrzygnięcia zbiegu egzekucji administracyjnej z egzekucją sądową lub podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości,
 • przeprowadza u dłużników zajętych wierzytelności, kontrole, w celu stwierdzenia prawidłowości realizacji zastosowanego środka egzekucyjnego,
 • prowadzi ewidencję wpisów hipotek przymusowych w postępowaniu zabezpieczającym w celu udokumentowania dokonanych czynności.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,
  stres związany z obsługą klientów zewnętrznych lub z prowadzeniem kontroli w innych urzędach, zagrożenie korupcją, zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej oraz ogólnych z zakresu kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku pracy,
  • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze,
 • przeszkolenie z obsługi programu komputerowego,
 • 1 rok pracy na stanowisku inspektora w komórce egzekucyjnej,
 • umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji,
 • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,
 • wnikliwość i rzetelność,
 • dokładność i systematyczność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  13-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Inne informacje:

  „W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu e-mailem lub telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.zielonagora.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 660 557 168”
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.”