Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Gdyni
  ul. Portowa 15
  81-350 Gdynia

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizownie zadań wynikających ze stosunku służbowego policjantów w tym nawiązywania stosunku służbowego,
 • aktualizowanie teczek akt osobowych funkcjonariuszy KMP w Gdyni oraz aktualizowanie elektronicznych baz danych,
 • prowadzenie ewidencji etatowej i zatrudnienia, sporządzanie meldunków dot. funkcjonariuszy KMP w Gdyni,
 • przygorowywanie dokumentacji służbowej w zakresie organizacyjnym jak i osobowym

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca biurowa przy komputerze, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca wymaga przemieszczania się w budynku – budynek wyposażony w windę.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie zawodowe 1 rok w administracji lub doświadczenia w danym obszarze
  • znajomość obsługi komputera (dobra znajomość programów: OpenOffice, Excel)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu i stanowisku, zaświadczeń o spełnianiu wymagań dot. doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  13-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Portowa 15
  81-350 Gdynia

Inne informacje:

  Umowa o pracę na zastępstwo. Wynagrodzenie zasadnicze 1873,84 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat. W ofercie należy podać stanowisko i wydział jakiego oferta dotyczy. Na oferty rozpatrzone negatywnie i przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą udzielane odpowiedzi. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy będą powiadamiani telefonicznie o jej terminie. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 66 21 314.